Media -Maffia

Deken P.N. van Regteren Altena bekent schaamteloos schuld op alle punten.

Pieter van RegterenOpen brief/ per mail en gewone post

Aan: Deken van Orde van advocaten Noord-Holland, De heer Mr. R.F. Meijer.Postbus 5495, 2000 GL Haarlem.

Amsterdam, d.d. 13 januari 2015

Inzake, Klacht Brown tegen Deken P.N. van Regteren Altena en zijn kennelijke protegee in crime Mr. J. Groenendaal.

Geachte heer Mr. R.F. Meijer,
Ik stel vast dat de Deken P.N. van Regteren Altena bekent middels zijn verweer d.d. 22 december 2014  m.b.t. hetgeen ik stel in mijn klachten ter zake in deze tegen de Deken en Groenendaal. Ik verzoek u dus in het algemeen belang en het aanzien van de advocatuur de Deken P.N. van Regteren Altena en zijn kennelijke ‘protegee in crime’ Groenendaal van het tableau te verwijderen en mij een schadevergoeding toe te kennen in deze symbolisch begroot op slechts 10.000,- euro. Daarnaast verzoek ik u secondair Groenendaal en zijn ‘advocaten- bende Boekx’ een verbod op te leggen om mij en de mijne nog langer juridisch te stalken in de toekomst op straffe van een dwangsom van 5000,- euro per overtreding per dag .M.a.w. mij niet meer in rechte betrekken middels misbruik van recht en de advocatuur en zijn kennelijke corrupte ‘vrienden’ bij het OM-Amsterdam zoals A.C. Bennis.

Aangedaan door misdaden van Groenendaal en zijn kompaan de corrupte Amsterdamse  Ovj A.C. Bennis in deze.
A.C.BennisIk ben zwaar aangedaan door de misdaden die Groenendaal al dan niet in vereniging heeft gepleegd met de Deken en OvJ. A.C. Benins tegen mij in deze onder het mom van de advocatuur. Ik heb zoals u weet aangifte gedaan tegen Groenendaal en zijn kennelijke Compaan in deze OvJ. A.C. Bennis ter zake Vastheid in geschrifte met oogmerk mij smadelijk en lasterlijk te beledigen   bij het OM-Amsterdam.

 

Deken P.N van Regteren Altena bekent:

  1. Er is heimelijk overleg geweest voor het uitbrengen van de dagvaarding op onrechtmatige wijze vergezeld van opzettelijke smadelijke strafwaardige leugens jegens mij en/of het verweer van Mr. J. Groenendaal inzake mijn klacht. Heimelijk is indien de wederpartij in dit geval ik dus niet op de hoogte ben gebracht dat de beklaagde contact heeft en/of had met de Deken en/of zijn kantoor ter zake in deze, hetgeen dus nu n.b. zelf door de Deken is bekend.
  2. De Deken heeft opzettelijk geen onderzoek gedaan naar strafbare feiten die Groenendaal heeft gepleegd in deze jegens mij.

jurian-groenendaalEén van Nederlands grootse Rechtsgeleerde Paul Scholten: “Wie hetzelfde anders zegt, zegt iets anders” (Bron) is volledig van toepassing op het verweer van de Deken d.d. 22 december 2014 en dat is op zich ronduit een schande voor het aanzien van de advocatuur en m.i een belediging voor het gezonde verstand aan het aan adres van de landelijke Deken van Orde van advocaten Mr. R.F. Meijer.

Ik wijs u er op dat door het grove opzettelijk stil blijven zitten van de Deken  in deze de cliënt  van Groenendaal ook ernstig is benadeeld door zijn eigen advocaten Groenendaal en Kaaks. En op grond van dat voorgaande feit in de gedachten gang van het ‘Topje van de ijsberg “ is het gerechtvaardigd te concluderen dat een crimneel figuur als Groenendaal veel meer slachtoffers heeft gemaakt en in de toekomst nog zal maken indien de Orde van advocaten niet ingrijpt jegens Groenendaal. Ook dit laatste feit op zich is al een onderzoek door de Orde van advocaten naar de handel en wandel van de Deken en Groenendaal waard.

Groenendaal betrapt tijdens zitting op achterhouden van vitale informatie voor zijn cliënt . Is Mr. Jurian Groenendaal wel goed bij zijn hoofd?
Mr. KaaksTijdens de zitting bleek namelijk dat Groenendaal en Kaaks opzettelijk niet hun cliënt naar behoren hadden geïnformeerd  o.a. dat ik voorafgaande aan de dagvaarding reeds schriftelijk had aangeboden de gelaakte posting te verwijderen. Cliënt was hiervan niet op de hoogte gesteld door zijn advocaat Groenendaal en viel markant uit zijn stoel samen met de zaaks Rechter ter zitting. Ondergetekende heeft buiten Groenendaal en zijn kennelijk ‘mentor in crime’ Mr. Kaaks om ter zitting de zaak in de minne geregeld ( o.a. op de gang face to face en elkaar de hand geschut) met de inmiddels zwaar  financieel benadeelde en aangeslagen cliënt van Groenendaal in deze. M.a.w. hiermee is het bewijs geleverd dat Groenendaal en Kaaks ook hun eigen cliënt hebben opgelicht in deze zaak , die aanleiding is voor deze klachtenprocedure. En dat voorgaande feit kan en mag men ook de Deken worden aangerekend op grond van het feit dat hij opzettelijk is blijven stil zitten (Slavenburg arrest ) in deze en/of ergerlijker heimelijk heeft geadviseerd aan Groenendaal en zijn ‘advocaten- (misdaad)-bende’ het ‘Oplichtings- kantoor Boekx’. Daarnaast is met dat voorgaande feit alleen al vast komen te staan dat Groenendaal zijn cliënt heeft misbruikt om mij strafwaardig te stalken in deze middels het recht de advocatuur. Ik acht dat op zich al voldoende reden om Groenendaal te verwijderen van het tableau en de Deken te veroordelen in deze. Daarnaast heeft Groenendaal kennelijk zijn cliënt een zeer grove extreem smadelijke en lasterlijke laag bij de grond zijnde beschuldiging aan het adres van mij laten zeggen tijdens de zitting, die ik onvergefelijk acht en die t.z.t. zal worden afgewikkeld middels Volks-Klaprecht en natuurecht !!!! Cliënt stelde dat de politie ( kon geen naam geven van de politieman) dat ik kinderen bedreig. Dat is de gebruikelijke beschuldiging uit de koker van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ aan mijn adres. Deze valse beschuldiging raakte mij in de ziel en ik eiste dan ook ter zitting onmiddellijk de naam van die zogenaamde politieman, zodat ik aangifte kon doen wegens smaad en laster. Cliënt kon die niet geven, waarmee was vast gesteld, dat die beschuldiging volledig was ingeven door Groenendaal en zijn echte bazen in deze de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’. Cliënt trok deze beschuldiging ter plekke in. ( Zie:Noot 1 en 2)

Deken bedient zich van List en bedrog en pleegt opzettelijk dwaling o.a. middels Kunstgepen. (44 Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW) )
Het antwoord en uitleg van de Deken is m.i. een klassieke cirkel redenering opgebouwd met Listen en bedrog , zoals beschreven in het BW (3:33 B.W. (artikel 33 van boek 3 ). Bovendien blijkt uit antwoord dat de Deken ter kwade trouw handelde en handelt in deze kennelijk om zijn protege Groenendaal vrij spel te geven om met opzettelijke smadelijke en lasterlijke leugens middels o.a. valsheid in geschrifte de beklaagde, ik dus straffeloos te belasteren.Eén onderzoek in deze is een onderzoek zoals de Deken dat bepaald en niet de gemiddeld burger dat begrijpt en zoals in de in Van Dalen beschreven en in de Orde van advocaten reglement.

Van Dalen :1.onderzoeken 

In detail overwegen en onderwerpen aan analyse om essentiele eigenschappen of betekenis te ontdekken. 2.onderzoeken Het zorgvuldig of kritisch observeren of inspecteren.

Groenendaal maakt zich schuldig aan het overtreden van Wetboek van Strafrecht Artikel 261. De Deken kijkt de andere kant op.
De deken is een advocaat die is gekozen om toezicht te houden op alle advocaten in zijn arrondissement. De deken behandelt de klachten die bij hem zijn ingediend, maar kan ook zelf ingrijpen als hij de indruk heeft dat een advocaat zich niet aan de regels houdt. (Bron : advovatenorde.nl ) M.a.w. anders dan de Deken beweert dat hij zelf bepaald of en hoe hij onderzoekt stelt het reglement van de Orde van advocaten het tegendeel. De Deken wordt zelfs geacht indien er zich feiten en omstandigheden aandienen die de klacht overstijgen, zoals in deze zaak eigenhandig dieper te onderzoeken en in te grijpen jegens de liegende en valsheid in geschifte plegende advocaat Groenendaal in deze. (Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2 Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.)

De Orde van advocaten heeft de plicht deze ernstige beschuldigingen aan het adres van Groenendaal te onderzoeken, maar weigert dat middels drog reden en cirkel redeneringen.
Ik verzoek u dan ook in het licht van hetgeen hiervoor gesteld en hierna het onderzoek te doen dat de Deken had moeten, namelijk het OM –Amsterdam bellen of schrijven ten einde vast gesteld te krijgen dat Groenendaal opzettelijk liegt met als oogmerk mij lasterlijk en smadelijk te beledigen middels n.b. een valse brief van zijn ‘gabber in crime’ Ovj A.C, Bennis.

Bovendien indien aangevoerd wordt dat een lid van advocatuur zich schuldig maakt aan opzettelijk leugens en bedrog en listen en valsheid in geschrifte dan zou een integere Deken zelf moeten ingrijpen los van de klacht in deze. M.a.w. ik stel vast dat de Deken corrupt is.

Wie niets te verbergen heeft en ter goede trouw handelt kan gewoon antwoorden.
De Deken heeft tot zijn verweer d.d. 22 december 2104 geweigerd te antwoorden als een volleerd beroeps crimineel op de herhaalde legitieme vraag van mij of er vooroverleg ter zake is geweest in deze.

Een heimelijke overleg heeft niet plaats gevonden volgens de Deken ,want het was en is niet heimelijk volgens de Deken, ondanks het feit dat ik daar als direct belanghebbende geen kennis van had of kreeg van de Deken. Wanneer is dan iets heimelijk? Nu bekent de Deken wel vooroverleg te hebben gehad in deze met Groenendaal , de beklaagde in deze. De Deken geeft nog steeds niet aan waarover er overleg is geweest met Groenendaal en/of zijn advocaten -bende Boekx. Ik eis dan ook dat de Deken alsnog naar behoren in het maatschappelijk verkeer volledige opening van zaken geeft in deze.

Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, anders ben ik ten alle tijden bereidt u nader te informeren.

Met de meeste hoogachting,

Ing S.K.A. Brown.

cc Mr. P.vander Laar

Noot: Wat dit (laffe) gedrag van De Vries betreft kan ik ook nog uit eigen ervaring putten. Ik benPeter R de Vries namelijk een keer bij toeval tegen gekomen in het restaurant “De Witte Bergen” in de omgeving van Hilversum. Dat was ver voordat De Vries mij te grazen had genomen op de Wallen. De Vries had wat liederlijke onzin over mij verspreid en dus vloog ik op hem af met in mijn gedachte een fikse oorvijg. Ik vroeg hem waarom verspreidt jij van die gore leugens over mij? ” Steve in zweer het je, die journalist heeft mij helemaal verkeerd geciteerd”. Hij was inmiddels spierwit en zijn neusvleugel trilde van pure angst. Dit laatste had ik nog nooit gezien en ik heb veel op dat gebied gezien. Ik was dan ook behoorlijk afgeleid door dit kunstje met zijn neusvleugel. Mijn woede veranderde in deernis met deze laffe minkukel. Ik dacht is dat nou de grote ontmaskeraar, die hier staat te huilen als een spierwitte trillende angstige vrouw. Uit principe sla ik geen vrouwen of kinderen en dus zag ik er af van die fikse oorvijg die ik mijn gedachte had voor De Vries ( zie: Zware Jongens, Hoofdstuk : ” de Witte bergen”) (Bron:maffiajournalist)

Noot 2 Email Peter R. de Vries aan John van den Heuvel na een ‘pittig gesprek’  met Steve Brown

Aan: ‘John van den Heuvel’ <jvdheuvel@telegraaf.nl>
Van: Peter de Vries <Peter.de.Vries@endemol.nl>
Datum: 01/27/2009 03:31PM
Onderwerp: Kwestie Steve Brown…

Hoi John,
naar aanleiding van ons telefoongesprek vanmorgen nog even het volgende: Ik heb in het interview met Shownieuws niet gezegd – en ook niet willen zeggen – dat Steve of zijn vrouw de kinderen van de ooggetuigen zelf feitelijk heeft bedreigd. In zijn weerwoord in Shownieuws stelt Steve met zoveel woorden dat ik gezegd zou hebben dat hij en/of zijn vrouw deze kinderen ‘het mes op de keel heeft gezet’. Daar is uiteraard geen sprake van geweest. En dat heb ik niet gezegd, niet over hem, noch over zijn vrouw,  en zal ik ook nooit zeggen.

Dan nog het volgende: Er is eerder een voorval geweest met mij en Brown in de Witte Bergen, jaren geleden. Steve heeft zich toen ook bedreigend en intimiderend opgesteld naar mij, terwijl mijn zoontje – van toen acht jaar – er bij was. Op een gegeven moment realiseerde Brown zich dat en toen stopten de intimidaties en zei hij met zoveel woorden dat hij mij niet in aanwezigheid van mijn zoon wilde bedreigen. Dat is dus waar. Maar feitelijk was het ondertussen wel al gebeurd. Mijn zoon is nu 19 jaar en heeft het nog wel eens over dit voorval, dat naar eigen zeggen heel veel indruk op hem heeft gemaakt. Het was het eerste moment in zijn leven, zo vertelt hij altijd, dat hij bang was en zich realiseerde dat zijn vader gevaar liep en misschien zelfs wel om het leven gebracht kon worden. Dit heeft veel impact op hem gehad, maar Steve is zich daar denk ik niet bewust van. Als hij zegt dat hij geen kinderen bedreigt en wil bedreigen, geloof ik dat wel van hem, maar hij moet inzien dat als hij in razernij tekeer gaat dat er geen ‘label’ op de omstanders hangt voor wie dat wel en niet bedoeld is, zeker niet als de vaders van kinderen door hem in hun aanwezigheid worden bedreigd.

Vriendelijke groet,

Peter R. de Vries

(bron “Gaat Thomas Acda zingen voor Steve Brown in Dit was het nieuws?”)

1 antwoord »

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.