Media-Maffia

Stem van de Straat doet Kansloze subsidie aanvraag bij het Corrupte ‘Ons kent ons NPO-Fonds’.

Per mail: npofonds@npo.nl en per gewone post
Aan : NPO Fonds
Postbus 26444

1202 JJ Hilversum

Amsterdam, 28 december 2017

Verzoek om eenmalig subsidie/deel-subsidie voor de documentaire serie: “ De Inktzwarte Genocide geschiedenis van de Oost-Indische Compagnie, vastgelegd door de Stem van de Straat Amsterdam (A’dam oud hoofdkwartier VOC)” i.s.m. met o.a. de slachtoffers en/of nazaten/erfgenamen van de gestolen Cultuur schatten.

Geacht Bestuur, Directie,

Wij wilde een aanvraag namens de Stichting Stem van de Straat (i.o.) bij het Media Fonds voor een 8 tot 16-delige documentaire serie, die in ieder geval bij Salto-TV zal worden uitgezonden voor het jaar 2018/2019 gaan doen. Maar wij constateerde dat die per 2017 zijn gestopt en stellen op hun website (https://www.mediafonds.nl ) dat hun ‘werkzaamheden en ‘subsidiegelden ‘zijn overgenomen door het NPO-Fonds. “Het Mediafonds stimuleert de totstandkoming van cultureel media-aanbod via radio, televisie en internet van de landelijke en regionale publieke media-instellingen. Het fonds verstrekt productiesubsidies en maakt de ontwikkeling mogelijk van veelbelovende programmaconcepten. Naast de beoordeling van ingediende subsidieverzoeken, organiseert het Mediafonds activiteiten die gericht zijn op talentontwikkeling en kwaliteitsbevordering, zoals evaluaties, workshops, debatten, conferenties en masterclasses.

Doelstelling
De doelstelling van het Mediafonds is de ontwikkeling en productie te bevorderen van culturele dramaproducties, documentaires, kinderprogramma’s en e- cultuurprojecten van de publieke landelijke en regionale omroep.

Projectsubsidiëring
Het fonds doet dat enerzijds door het verstrekken van subsidies voor specifieke programmavoorstellen van omroepen of van particulieren die steun van een omroep hebben. Dit gebeurt middels een afgewogen adviseringssysteem: de projectsubsidiëring. Het gaat hierbij om bijzondere culturele programma’s, die in overwegende mate van Nederlandse origine zijn, en die een hoogwaardig artistiek gehalte hebben. In 2013 is ruim 16 miljoen euro aan subsidies verstrekt.” (Bron: https://www.mediafonds.nl/het-fonds ).

Vandaar dat wij ons nu tot u richten in deze, aangezien wij nergens hebben gelezen (Staatscourant) dat u een formele wettelijk grondslag heeft om particuliere uit te sluiten m.b.t. het ‘subsidiegeld’ van het opgeheven Mediafonds. Al hebben wij niet veel hoop gezien o.a. de samenstelling van uw Bestuur ( o.a. ex PvdA-er Martijn van Dam (Banencarrousel) en de ex Endemol ‘Media-Maffia Boss Paul Römer’, nu NTR- directeur dat onze aanvraag wel een eerlijke kans maakt conform het AwB en de GRW (gelijkheid beginsel jo discriminatie). En ook mede gezien het feit dat u op uw website vermeld dat anders dan bij het Mediafonds gelieerde documentairemakers. Voor de aanvragen wordt gebruik gemaakt van de aanvragen uitsluitend kunnen worden gedaan door de ‘NPO-Ons ken ons’ landelijke publieke omroepen en de daar aan aanvraagformulieren op de website. Wij achten de voorwaarde dat uitsluitend bij u aangesloten omroepen en in het verlengde daarvan documentairemakers subsidie kunnen aanvragen in strijd met de Grw, jo EVRM jo AwB jo Formele wetgeving en het algemeen belang dat u c.q. NPO dient te behartigen. Bovendien denken wij dat u deze wijziging niet zonder een Algemene maatregel van bestuur (AMvB), dan wel een formele wetwijziging had mogen invoeren. Indien u zich in deze beroept op de voorwaarde dat uitsluitend uw aangesloten omroepen in aanmerking komen voor subsidie zullen wij ons tot de Rechter wenden in deze.Door dat omroepen en documentairemakers die niet aangesloten zijn bij de NPO geen subsidie aanvragen mogen/kunnen doen is hier de facto sprake van verkapte ‘Ons kenons- subsidie’ misbruik(= Legale corruptie). In het licht van uw eis dat alleen omroepen die bij u zijn aangesloten( broekzak vestzak ) geven wij u hierbij tevens toestemming om onze Docu serie onder te brengen bij één van uw omroepen, één en ander in overleg.Bijzonder gaat voor Algemeen(AwB jo Lex specialis) Een lex specialis (Latijn voor bijzondere wetgeving) is een wet, die voorrang krijgt boven de algemene wetgeving (de lex generalis). In het Latijn luidt dit principe lex specialis derogat legi generali. De voorrang van de speciale uitzonderingsregel op de algemene regel wordt wel de specialiteitsregel genoemd. De bijzondere wet kan noodzakelijk zijn om één speciale situatie te regelen, die ook onder de algemene regelgeving valt. Maar met een lex specialis kan maatwerk geleverd worden. Maar het zou te gek zijn indien wij op basis van kennelijk gecorrumpeerde omstandigheden van de zijde van u de subsidieverstrekker (een B-Orgaan) ons zelf al ontzeggen om een subsidie aan te vragen voor een 8 tot 16-delige documentaire serie die cultureel en qua geschiedschrijving nieuwe feiten en omstandigheden en zienswijze toevoegt aan onze maatschappij in deze. Voor het eerst wordt de East India Company en ‘VOC-Genocide’ en plunder praktijk door de Elite aan de hand van betrokkenen (slachtoffers ( erfgenamen)) vastgelegd en met uitzondering door de ‘Stem van de Straat’. En niet door de over het algemeen gangbare ‘Elitaire NPO-ons ken ons Bril’ ‘docu–makers’ waar niemand een buil aan valt.

Impact Imperialisme en Kolonisatie op Natuur en Cultuur: De Trots van Rutte is een Moordende ‘Christelijke-VOC-Shell-Machine’ (Video)die niet onderdoet voor ‘Islam’-ISIS.

Wij zullen bij iedere aflevering de bijzonderheden van iedere streek m.b.t natuur, eten en dieren vastleggen. Ook in die zin zullen wij vastleggen wat de impact geweest is van de ‘VOC-Bezetters‘ op die streek, cultuur en natuur. Denk aan vernietigen van natuur en dieren voor de Winst o.a. door het kappen van bomen voor plantages, etc. En het onderdrukken van Cultuur ( oorspronkelijke geloven en (culturele)-gewoonten).Enige tijd geleden hebben wij namens de stichting Stem van de Straat (i.o. ) twee subsidie aanvragen ingediend bij uw ‘Ons kent ons-subsidie-collega’s’ het Stimuleringsfonds voor de(Gevestigde) Journalistiek die beide zoals wij al verwachtten zijn afgewezen, omdat wij niet behoren tot de vaste subsidieontvangers en/of verstrekkers( ‘ons kent ons’) in deze. ( 1 februari 2018 dient deze zaak voor de Rechter,
zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2017/09/25/steve-brown-veegt-de- vloer-aan-met-discriminerende-stimuleringsfonds-voor-de-journalistiek-en-wel-niet- landsadvocaat-pels-rijcken-droogleever-fortuijn/) .

Wij hebben ten principale die afwijzingen in het kader van het algemeen belang deze afwijzingen voorgelegd aan de Rechter en het College van de Rechten van de Mens en de Rechter, maar dat terzijde. Op basis van het voorgaande hadden wij ons voorgenomen om nimmer meer bij de bekende ‘Ons ken ons-fondsen’ een subsidie aanvragen te doen, omdat die toch zinloos zijn als men niet behoort tot de “ons kent ons cirkel”. Maar toen wij recentelijk constateerde aan de hand van de zogenaamde ‘Docu’-Puber-mijden-Onderbroek- Soap -Jesse Klaver’ dat de producent Doxy van de ‘Docu’-Jesse Klaver bij iedere productie/ Docu gesubsidieerd wordt door de bekende fondsen o.a. het Mediafonds ( hetgeen wij verbijsterend achten) en de gesubsidieerde Staatsomroepen zijn wij teruggekomen op dat standpunt. Vandaar dat wij nu bij u een aanvragen doen voor een eenmalige subsidie, dan wel een deel van de door ons aangevraagde subsidie in deze.

Indonesische Koninklijke Families en verwoestende en verdwenen Koninkrijken door de V.O.C.
8 tot 16-delige Docuserie van de Straat met Engelse ondertiteling gaat de The Sound Of Silence van de ‘Dutch- Elite’ doorbereken inzake de misdaden tegen de menselijkheid (en plunderingen) van VOC en de Koninklijke Familie.Wij zijn voornemens om deze 8 tot 16-delige documentaireserie te maken over de geschiedenis van de Koninklijk Familie en hun onderdanen in Bali en Indonesië en hun ervaringen (orale Geschiedenis verslaggeving) met de East Indië Company en het Koningshuis. En links om of rechtsom deze Docu komt er al was het maar als eerbetoon en ter nagedachtenis voor de miljoenen slachtoffers (genocide) en slaven van de VOC en de Koninklijke familie. En dat het Nederlandse Volk eindelijk eens de waarheid in volle omvang te zien krijgt, zodat types als de Nederlandse premiers Rutte en Balkenende niet meer straffeloos uit naam van Nederland de VOC tot voorbeeld kan verklaren van wat zij noemen de BV NL, en daarmee o.a. Oorlogsmisdaden, uitbuiting van zwakkere Volkeren en Slavandenhandel, drugs handel( Opium handel) door de(Corrupte) Elite van toen en nu legitimeert. (Rutte wil sfeer van de Gouden Eeuw terug Nederland moet terug naar de sfeer van de Gouden Eeuw. Die oproep deed premier Mark Rutte afgelopen zaterdag bij Het Nationale Sail Debat in het Scheepvaartmuseum. Bron: Volkskrant https://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-wil-sfeer-van-de-gouden-eeuw- terug~a4127818/ )

Vooronderzoek
Wij hebben in dit verband reeds vooronderzoek ter plaatse gedaan op eigen kosten en ons verdiept in de misdaden tegen de menselijkheid van de East Indië Company jegens deze Koninklijke Families en de Balinese en Indonesische bevolking.
zie video reportages:In 2006 kijkt toenmalig premier Jan Peter Balkenende met een trotse blik terug op de Gouden Eeuw en de VOC. Hij refereert aan die tijd met de term ‘VOC-mentaliteit’: dynamische ondernemersgeest van mensen die bereid zijn grenzen te verleggen)

https://youtu.be/SWnCTAZWzdI https://youtu.be/n5iEID0BK40 https://youtu.be/7KTpSiNWeZs

Educatiemateriaal voor scholen.
Wij zijn van mening dat deze docu ook geschikt zal zijn als voorlichting ‘s materiaal op middelbare scholen en Universiteiten. Misschien een idee om deze docu uit te zenden wanneer de Leerlingen verplicht het Wilhelmus moeten zingen en/of naar het ‘VOC- Rijksmuseum’ moeten? Hoe het ook zij, ondanks het voorgaande hopen wij op een vruchtbare samenwerking in deze en staan wij open voor iedere suggestie en aanwijzingen uwerzijds in deze. Zo kunnen de betalingen wat ons betreft via uw accounts blijven lopen aan dit project zodat er geen sprake is van strijkstok uitgaven zoals die zo vaak voorkomen bij uw vaste subsidie ontvangers.

Begroting door accountantskantoor.
Wij zullen u onze begroting in deze doen toekomen zodra u ons laat weten aan welke voorwaarde de begroting moet voldoen. Wij hebben de begroting in deze tot nu toe begroot op 115,000 euro voor 16 afleveringen opgenomen in Bali en Indonesië en er een jaar voor uitgetrokken. Nogmaals u kunt ook een deel subsidie toekennen met recht van uitzending, één en ander in overleg.

Voorlopig Format:
8-16-delig documentaires over de Roof en Moord-praktijken van de Nederlandse-VOC- Kolonisten. In het kader van het voorgaande worden de nazaten en erfgenamen van 8 en/of 16 Koninklijke families die beroofd en deels vermoord zijn door de V.O.C. in Bali en Indonesië interviewen aangevuld met historische beelden/foto’s schilderijen, etc. en een indruk van hun regio (Koninkrijk) en hun huidige cultuur, streekgerechten en fauna toen en nu. Ook zullen wij de plaatselijke bevolking interviewen en hun o.a. vragen wat zij in de overleving van hun voor ouders vinden van de Nederlandse Overheersers en hun eigen (Feodale) Koningen. Ook zullen wij de Volks kunst uit die tijden tonen.Wij gaan er vanuit dat we 7 tot 14 dagen nodig hebben voor opnames per familie/streek, etc.. Wij geven ook aandacht aan de fauna, streek en eetgewoonten zodat we een breder publiek bereiken dan wat een dergelijke Historische docu doorgaans bereikt door ook aandacht te geven aan andere onderwerpen dan de misdaden van de V.O.C./ East Indië Company. De elementen van reis en kook en natuur reportages.

Oorlogsbuit in Nederland.
We hebben al heel veel Oorlogsbuit (gestolen met bruut geweld en ((massa)- moordpartijen ) Cultuur goederen (familie juwelen, kostbare schilderijen en batik wanddoeken ) opgespoord in NL o.a. in Rijksmuseum, Koninklijke familie, Leidse en Amsterdamse Tropenmuseum) en privé collecties.We gaan plaatselijke professionele cameramensen en geluidsmensen inhuren die dan tevens tolk zijn, één en ander geregistreerd door een erkende professionele regisseur i.s.m. de Editor van de Stem van de Straat Amsterdam-Noir/Salto TV en gepresenteerd namens de Straat van Amsterdam/NL Underground Presentator ing Steve Brown. Met beelden vanuit de lucht met een drone van de streek( o.a. Zee en meren en V.O.C. plantages, etc. ) en dieren en bevolking en Paleizen en Tempels, etc.

Logboek/Boek.
Over het maken van de serie gaan wij een Logboek bijhouden dat gelijk met de Docu zal worden uitgebracht als boek met foto’s’ van een bekende Nederlandse fotograaf die in Bali woont en verbonden is aan het Rotterdamse docu festival (niet in de begroting).

Samenvatting van de serie:
De 8 en/of 16 afleveringen worden ook samengevoegd tot een docu die we gaan inzenden naar de Internationale documentaires festivals en Universiteiten en buitenlandse zendgemachtigden.

Van de ‘Straat’ voor de ‘Straat’.
In tegenstelling tot veel projecten die u (voorheen ook Mediafonds) subsidieert en die alleen in filmhuizen wordt vertoond zal deze serie in ieder geval worden uitgezonden bij Salto TV Amsterdam en ingezonden worden naar de diverse documentaire festivals en vertoont op de Indonesische -TV en bioscopen en museums en scholen, universiteiten. Wij zijn van plan om deze serie door twee plaatselijke professionele cameramensen en een geluidsman/vrouw te laten filmen als mede te laten regisseren door een professionele Nederlandse regisseur in samenspraak met ons d.w.z. ing Steve Brown (Presentator ) en Germaine Hoeboer ( producent ,editor, ass. Regisseur).Wij overwegen nog om een Indonesische Co-Presentator erbij te nemen die deskundig is op dit onderwerp.

In afwachting van uw beslissing zijn wij ten alle tijden bereidt u nader te informeren , Hoogachtend

Ing S.K.A.Brown

Noot: Nederlanders te optimistisch over onze geschiedenis.

Nederlands succesvolste hiphoplabel TopNotch brengt morgen het boek Roofstaat Compact uit. Het is een toegankelijke versie van het vuistdikke levenswerk van historicus Ewald Vanvugt (72) over de zwarte bladzijden in de Nederlandse geschiedenis. Het boek, speciaal voor jongeren, is bedoeld als tegengeluid voor het veel te optimistische beeld dat Nederlanders hebben van onze geschiedenis.

De Nederlands koloniale geschiedenis wil nog wel eens zorgen voor een heftige discussie. Of het nu gaat om de veranderingen in het uiterlijk van zwarte piet of ons ‘slaven verleden’, iedereen heeft er zo zijn mening over.

Vorige week maakte Kunstcentrum Witte de With in Rotterdam bekend zijn naam te veranderen. Witte Corneliszoon de With (1599-1658) was namelijk een ‘foute zeeheld’ en in de huidige tijd kan deze naam niet langer, stelt de organisatie. Aanleiding voor de naamsverandering is een open brief van een groep kunstenaars, schrijvers, actievoerders en wetenschappers eerder met de vraag of een maatschappijkritisch kunstinstituut wel kan opereren onder een besmette naam van een vlootvoogd van de VOC.

“De laatste koloniale oorlog was tussen 1945 en 1949. Daarbij waren honderdduizenden Nederlanders betrokken. Ook voor hun nakomelingen is de discussie over de Nederlandse rol controversieel. Hun opa’s hebben er gevochten: het raakt mensen nog steeds’’, zegt Ewald Vanvugt. “Dat geldt ook voor de mensen met wortels in de oude koloniale wereld; hun opa’s en oma’s waren slaaf. Dat maakt de discussies zo verhit.’’

We weten het wel, maar er wordt specifiek weggekeken
Het opschonen van de koloniale geschiedenis is een stap naar bewustwording en erkenning van leed. Koen van Galen, docent geschiedenis aan de Radboud Universiteit, vindt het boek van Vanvugt een welkom tegengeluid, maar ook eenzijdig. Hij mist nuance. Wat volgens hem beter beklijft en dichter bij de werkelijkheid staat is bijvoorbeeld een project dat hij met universiteit van Paramaribo heeft opgezet om de slavenregisters in Suriname openbaar te maken via internet. Je ziet dat slaven de meest rare namen kregen en geen achternamen hadden – families werden uit elkaar gerukt.

De Surinaams-Nederlandse schrijfster Karin Amatmoekrim herinnert zich het moment nog goed dat ze besefte dat ze de geschiedenis van haar voorouders niet kende. Ze was elf jaar en had op school les gekregen over slavernij in Amerika. “Mijn moeder vertelde me dat Nederland ook een geschiedenis had van slavernij. Ik heb er toen een spreekbeurt over gegeven op school. In de bibliotheek vond ik de meest verschrikkelijke afbeeldingen die niet voor mij bestemd waren. Ik denk dat in de geschiedenislessen nog steeds niet uitgebreid over die periode in de Nederlandse geschiedenis wordt gepraat. Het verbijstert me dat er nooit een brug wordt geslagen. We weten het wel, maar er wordt specifiek weggekeken.’’

In de Verenigde Staten woedt ondertussen een beeldenstorm. In de zuidelijke staten verwijderen stadsbesturen standbeelden die gezien worden als een symbool voor het slavernijverleden. Ewald Vanvugt kan in Amsterdam tientallen straatnamen en beelden aanwijzen die hij omschrijft als ‘propaganda voor het koloniaal verleden’. Op het Amsterdams Archief staan drie meer dan manshoge beelden van J.P Coen, H. W. Daendels en J.B. van Heutsz. “Drie figuren symboliseren drie eeuwen gezag in Indië’’, zegt Vanvught. “Zij zijn ook verantwoordelijk voor veel wandaden.’’

Toch moeten de beelden niet weg vindt hij. “Je moet je verleden niet uitwissen, maar uitleggen. Ze laten zien hoe Europa rijk is geworden. Er is een grote kloof tussen de rijke en de arme wereld en dat is in die Hollandse tijd tot stand gekomen. Het verschil tussen rijk en arm is geen natuurgegeven.’’

Noot :In het achterland van Bengalen – de provincie Bihar – werd al sinds de vijftiende eeuw opium geproduceerd, dat naar andere delen van India werd verscheept. Geleidelijk aan begon de VOC zich meester te maken van de opiumhandel, omdat zij zelf de markten in de Indonesische archipel beheerste.

Daar steeg rond 1680 de vraag naar opium reusachtig toen de Compagnie het monopolie had verworven om de drug in het Centraal-Javaanse rijk Mataram in te voeren.De verdiensten voor de VOC waren aanzienlijk: zo’n 15 procent van de inkomsten in Batavia kwam uit de verkoop van opium.Zo werd de VOC een van de belangrijkste handelaren in narcotica ter wereld en was zij verantwoordelijk voor het creëren van een grote afzetmarkt in Azië – een situatie die nog tot ver in de twintigste eeuw zou duren. In 1679 kregen de vertegenwoordigers in Hougli van de gouverneur-generaal in Batavia te horen dat opium voorrang moest krijgen boven zijde, die tot dan de handel had gedomineerd. In het begin van de achttiende eeuw exporteerde de VOC gemiddeld zo’n 100.000 pond opium per jaar uit Bengalen. De Compagnie slaagde er niet in om de aanvoer op een constant peil te houden. De mogulgouverneur keek wel uit om de Hollanders het alleenrecht op de opium te verschaffen. Doordat de Compagnie geen formeel gezag had in Bengalen, kon zij concurrenten als de Engelsen moeilijk uit de markt houden.Het grootste gevaar schuilde echter in eigen boezem. Opium was een kostbaar en relatief handzaam goedje, zodat er een bloeiende particuliere handel in ontstond. De drug bood de mannen van de Compagnie uitgelezen kansen om slapend rijk te worden. In sommige jaren wisten VOC-dienaren in Bengalen een veelvoud van de officiële VOC-export te verzenden. De hoge VOC-beambten moeten het grootste deel van hun tijd bezig zijn geweest hun eigen clandestiene zaakjes te organiseren in plaats van de Compagnie te dienen.

Geen wonder dat Bengalen een zeer gewilde post was onder VOC-dienaren. Plaatsing in Bengalen was een vette bonus voor het hogere personeel. Nogal wat VOC-beambten hebben in Bengalen een puissant kapitaal kunnen oppotten – in sommige gevallen ging het om een veelvoud van het officiële traktement.Na hun terugkeer naar de Republiek konden zij hun prinselijke levensstijl in Nederland voortzetten, van een fortuin dat in slechts enkele jaren in Bengalen was vergaard. De particuliere handel schaadde de Compagnie natuurlijk. In 1720 werd zelfs een partij
van 30.000 pond illegale opium in Batavia ontdekt. Op verschillende momenten hebben de bewindhebbers – het hoofdbestuur in de Republiek – pogingen gedaan om de privéhandel in te dammen.

Noot Koninklijke familie heeft kunstschatten in hun bezit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.