Stem van de Straat Amsterdam/Saltotv

Stem van de Straat stelt Hoger Beroep in tegen Rechter J. Kruis aka “de Allesontkenner’ & corrupte Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Aan: De Algemene Kamer (hoger beroep) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de wederpartij ( per mail).

Amsterdam, 17 mei 2018

Geachte Algemene Kamer (hoger beroep) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en wederpartij,
De feiten voor Hoger Beroep ( Beroepschrift) en klacht bij de HR tegen ‘Rechter J. Kruis op grond (grieven) van zijn wan(List en Bedrog en opzettelijk Liegen) en misdadig gedrag in vereniging met de corrupte landsadvocaat mr. J.P. Heinrich jegens de Stem van de Straat( laagste Klasse) c.q. de presentator ing Steve Brown en co-presentatrice Joke Brand en overige redactieleden van de Stem van de Straat/Salto TV (Zie gelaakte en onrechtmatige vonnis d.d. 9 mei 2018 ).

Indien meineed gehandhaafd zou zijn waren Rechter J. Kruis en landsadvocaat mr. J.P. Heinrich ter plekke tijdens de zitting aangehouden( zie beelden Prod: 1, 2 en 3).
Dat de rechter J. Kruis het beroep van de Stem van de Straat niet ontvankelijk verklaard op grond van het feit dat wij  volgens hem geen Stichting i.o. zijn en komt daardoor niet toe volgens eigen zegge aan de inhoudelijk behandeling van de zaak is een opzettelijke leugen( zie dossier en beelden van de zitting, Prod 1, 2 en 3). Daarnaast gaat rechter J.Kruis opzettelijk voorbij in strijdt met het AwB en het EVRM dat wij in de figuur van Stichting, dan wel in natuurlijk vorm (personen) een belanghebbende zijn. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken en dat zijn wij dus.

Maar wat is inhoudelijk behandeling volgens rechter J. Kruis?
Dat bepaalt rechter J. Kruis en niet het formeel procesrecht jo AwB jo EVRM naar goeddunken zoals de Franse filosoof Charles Montesquieu in zijn boek “De l’esprit des lois” beschrijft hoe een  corrupte rechter opereert als een Kadi of Dorpsoudste in hoofdzaak tegen de laagste klasse, die het vonnis al getikt heeft voor de aanvang van de inhoudelijke behandeling van de zaak en die elementen uit het dossier en hetgeen plaats vind (of niet door toedoen van J. Kruis) onder zijn aantoonbare en zichtbare leugenachtige leiding( zie de beelden van de zitting dat J. Kruis zelfs o.a. een zichtbaar een rood hoofd krijgt van zijn leugens prod 1, 2 en 3) tijdens de zitting bij elkaar zoekt om zijn vonnis de schijn van fair rechtspreken te geven. Op grond van het voorgaande en hetgeen hiervoor en hierna gesteld en de duistere  gang van zaken bij de eerste zitting had Brown bij aanvang van de tweede zitting formeel en schriftelijk ( zie pleitnota  26 maart 2018)  gesteld niet meer als deelnemer aanwezig te zijn, maar als Waarnemer ( Kruis noemt dat weer toehoorder) van het proces. Ook dat vermeld rechter J Kruis niet in zijn valse ditcum!

Dat rechter J. Kruis handelde ter Kwade Trouw in deze.

De rechter begint zijn dictum ( zie: vonnis) met een inhoudelijke feitelijk aantoonbare onjuiste ter kwade trouw zijnde beschrijving van het verloop van het geding tot aan de zitting die bol staat van de halve en hele onwaarheden, die hij markant één op één heeft overgekomen van de  aantoonbare liegende landsadvocaat mr. J.P.Heinrich van de kennelijk Kapitaal krachtige wederpartij( anders hadden zij niet de peperdure Landsavocaat ingehuurd). Daarnaast laat de rechter opzettelijk vast staande feiten weg die hebben plaats gevonden in dit onderhavig geding.Zo vermelde de rechter dat voor dit geding een Bezwaarschrift is ingediend in deze en ‘vergeet’ dat de wederpartij die ongegrond heeft verklaard en niet niet ontvankelijk. M.a.w. woorden in die fase van dit geding erkenden de wederpartij dat wij een Stichting i.o. zijn. Pas nadat de landsadvocaat was ingehuurd werd het niet ontvankelijkheid verweer ingevoerd ten einde de wan (list en bedrog) en misdaden( corruptie) en leugens van de wederpartij buiten het geding te houden met opzettelijke leugens van de Landsadvocaat en Rechter J. Kruis . Men zou bijna denken dat het hier handelt om een ‘Complot’ van de corrupte’ Gevestigde ons kent ons Orde’ (Elite) tegen de Stem van de Staart die het zwijgen moet worden opgelegd.

 

Dat de rechter J. Kruis, c.q. de Griffie( mevr. Poel) ons voor de aanvang van het geding aanmerkte als Stichting en niet als persoon( belanghebbende).
Zo is voor de aanvang van de inhoudelijke behandeling een correspondentie gevoerd en diverse telefonische gespreken tussen Brown en de Griffie die stelde namens de zaaks-rechter Kruis te handelen of wij in deze zaak een Stichting zijn of een persoon(belanghebbende) m.b.t. tot de hoogte griffiekosten. Wij wilde in eerst instantie gaan rechten als /in persoon, omdat er dan slechts 35-45 euro griffiekosten verschuldigd is. Wij hebben ook nog een beroep gedaan op kwijtschelding als armlastige in deze van de griffiekosten. De rechter heeft toen bepaald dat wij een Stichting zijn en derhalve moesten wij tegen onze opvatting in dus het duurdere griffierechten van 350,- betalen zijnde dat van een Stichting. En het geding in gingen als Stichting i.o..
Wij achten dit niet alleen een grove schending van het recht in het algemeen, maar ook pure oplichting van de zijde van de Leugenaar rechter J, Kruis., want wij wilde dus in eerste instantie als persoon (belanghebbende) gaan rechten.Nu beslist diezelfde rechter Kruis dus dat wij geen Stichting zijn, maar laat na om in zijn vonnis het dan te veel betaalde griffiekosten terug te storten. Sterker nog in zijn dictum/vonnis stelt hij geen aanleiding te zien om het betaalde griffiekosten te retourneren aan Brown. Brown heeft de betaling gedaan en niet de Stichting i.o. ,want die heeft nog geen bankrekening en geen geld. In het licht van het voorgaande staat dus vast dat rechter J. Kruis opzettelijk heeft gelogen tegen ons en ons feitelijk ook nog heeft opgelicht. Opzettelijk niet vermelden van hetgeen hiervoor en hierna gesteld in de beschrijving ( gelukkig zijn er beelden van de zitting, zie: Prod.1,2,3,) van het verloop voor de aanvang van de inhoudelijke zitting is een ambtsmisdrijf en in strijd met het EVRM en AwB en schaad het aanzien van de Gerechtelijk macht.

Rechter Kruis had zich moeten verschonen omdat hij op de gastenlijst staat van het programma “De Raadkamer” van de rechtens vastgestelde ‘Maffia-journalist Peter R. de Vries’.
Dat de voor de aanvang van de inhoudelijke behandeling Brown de Rechter( zie beelden zitting) vroeg of hij op de gastenlijst stond van het SBS programma “De Raadkamer” van Peter R. de Vries. Die vraag weigerde hij domweg te beantwoorden, waardoor wij de conclusie mogen trekken dat hij op die gastenlijst staat, dan wel er geen bezwaar tegen te hebben geassocieerd te worden met de ‘Maffia-journalist Peter R. de Vries’, hetgeen ook wel ons inzien blijkt uit zijn opzettelijke list en bedrog dictum en vonnis, maar dat terzijde.Dat Steve Brown voor de aanvang wederom vroeg aan de rechter en de wederpartij om de namen van de 8 anonieme, al dan niet bestaande 8 deskundigen bekend te maken en/of zij ook op de gastenlijst van het programma “De Raadkamer” van De Vries zodat wij naar behoren onze zaak inhoudelijk aan kunnen tonen in deze. Ook dat weigerde de rechter Kruis en ook dat vermeldt hij niet in zijn inhoudelijke beschrijving van het verloop van het geding voor de inhoudelijk behandeling van de zitting.Dat Brown formeel protesteerde tegen het feit dat de wederpartij tijdens het geding alsnog een pleitnota met het verzoek tot niet ontvankelijkheid verklaring indiende, temeer volgens het formeel proces recht de wederpartij ten minste 10 dagen voor de zitting nog stukken mag inbrengen.(Zie: “Stukken indienen tot tien dagen voor rechtszitting. Tot tien dagen vóór de rechtszitting kunnen partijen nog stukken indienen als zij dat willen. Dit betekent dat de Raad van State de stukken uiterlijk op de elfde dag vóór de rechtszitting moet hebben ontvangen. Deze termijn wordt strikt gehanteerd. Bij deze termijn is het goed om rekening te houden met de eventuele postbezorging via PostNL. Poststukken die op vrijdagavond of in het weekend in de brievenbus zijn gedeponeerd, worden niet eerder dan op dinsdag bij de Raad van State bezorgd. De Afdeling bestuursrechtspraak zorgt ervoor dat de andere partij(en) een kopie krijgen toegestuurd van de stukken die op tijd zijn ingediend”. Bron: https://www.raadvanstate.nl/onze-werkwijze/bestuursrechtspraak/algemene-kamer-hoger-beroep.html#1 ) Rechter J Kruis wees dat formele protest af van Brown.

Rechter J. Kuis misbruikt niet ontvankelijkheid verklaring.
Wij achtten het feit dat rechter J. Kruis de voorgaande feiten niet vermelde in zijn ‘samenvatting’ van de aanloop naar het geding en het eerste formele gedeelte van het geding, toen Brown de hiervoor formele genoemde punten inbracht, een vorm van opzettelijk List en Bedrog en van Liegen en dus onrechtmatig jo ambtsdelict en in strijd met het EVRM en het AwB een rechter onwaardig. Extra kwalijk was dat rechter J. Kruis de landsadvocaat in strijd met de bekende feiten in deze constant liet liegen en ons zelfs beledigen en kleineren. Nog kwalijker was het dat rechter J. Kruis die leugens nog beaamde en ondersteunde (zie beelden) en mee ging zitten liegen, zelfs toen Brown hem daarop wees.

Conclusie:
Dat rechter J. Kruis o.a. misbruik heeft gemaakt van de niet ontvankelijkheid verklaring zodat hij zich zelf mede kon vrijpleiten van zijn wan en misdadige leugenachtig gedrag en dat van de wederpartij. Waarom? Daar is dus inhoudelijk geen antwoord op gekomen en wij hopen antwoorden te verkrijgen op het bovengenoemde tijdens het Hoger Beroep en onze klacht tegen rechter J. Kruis bij de Hoge Raad. Wij achtten het tevens in het belang van het (aanzien) Recht.

Tot slot: Wij verzoek u eerbied om Rechter J. Kruis als getuigen te mogen horen om de volgde reden:
Rechter J. Kruis stelde dat hij tijdens de zitting een besluit zou nemen of hij ons verzoek om de namen van de 8 deskundige zou honoreren. De Wraking’s Kamer vond dat wij te vroeg hadden gewraakt, omdat Kruis wellicht tijdens de zitting de wederpartij zou sommeren alsnog de namen van de 8 deskundige te verstrekken, aldus de Wraking’s Kamer, hetgeen zoals wij al wisten een Farces gebleken is. ( zie: Pleitnota d.d 26 maart 2018 op grond van de afwijzing door de Wrakingskamer Rechter Kruis te Wraken in de zaak Stem van de Straat tegen Stimuleringsfonds voor de Journalistiek(Video)).

Hoe het ook zij, wij tasten nu in het duister o.a. waarom Kruis weigerde die 8 namen bekend te laten maken. Wij achten het van belang voor het Hoger Beroep dat vastgesteld wordt waarom Kruis weigerde de namen bekend te laten maken, temeer wij daarom al schriftelijk herhaaldelijk vroegen voor de aanvang van het geding en hij dat 2 dagen voor de aanvang van de eerste behandeling van het geding schriftelijk zonder motivering afwees. Dat was de hoofdreden tot Wraking.Wij hadden Kruis verzocht de wederpartij bekend te laten maken hoeveel zij tot heden hadden betaald aan de Landsadvocaat, temeer het hier gaat om een volledig gesubsidieerde instelling –B-Orgaan die dus betaald met gemeenschap geld. Ook die vraag is nooit beantwoord zonder motivering van J. Kruis.Ook hadden wij gevraagd of Kruis en de wederpartij of zij op de Gastenlijst staat van de (corrupte, Riool)- Raadkamer van Peter R. de Vries(Video) en ook die vraag weigerde hij, alsmede de wederpartij te beantwoorden. Wij achten dat laatste een corrupte vorm dat Kruis en de wederpartij zich beroepen op hun zwijgrecht en zich dus opstellen als verdachten in deze. Wij zijn van mening dat ook die vraag alsnog beantwoord dient te worden in deze in het belang van de waarheid en het Algemeen belang  en het Recht. Daarnaast verzoeken wij wederom om Vrijstelling van de Griffiekosten op grond van het feit dat wij armlastig(  ‘betalingsonmacht”) zijn en in tegenstelling tot de wederpartij elke cent kunnen gebruiken voor onze medewerkers van ons programma De Stem van de Straat/SaltTV.

‘Politie-Informant  Peter R. de Vries’ GVD: “Patrick van der Eem zou mijn Top-gast zijn in laatste aflevering van mijn ‘Judas-Raadkamer(Video)’.”

Met de meeste hoogachting,

Namens de Stem van de Straat Salto TV

Ing S.K.A. Brown

Prod 1:

Prod 2 :

Prod:3: ( rechter J. Kruis op Gastenlijst Raadkamer Peter R. de Vries)

 

Opmerking: A.s. maandag o.a. aandacht met hilarische beelden inzake het Rode Hoofd met uitpuilende ogen van Liegende rechter J. Kruis in de Stem van de Straat/SaltoTV.

2 antwoorden »

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.