Klasse justitie

Steve Brown en de Stem van de Straat raken verzeilt in een ‘Kafka-Raad van State-Proces’ tegen ‘SvdJ-misdaadgroep’.

Aan: Raad van State
Postbus 20019 ,2500 EA Den Haag
en de wederpartij

(door ing S.K.A. Brown)

Amsterdam d.d. 16 juni 2018

Inzake klacht, bezwaarschift/ Verweerschrift tegen mevr. S.G Antonio-Macaay en de Voorzitter van Raad van State, c.q.  Donner op grond van het schrijven d.d. 18 mei 2018 met kenmerk 2018041185/1/A2 ( prod 1) en op grond van een poging tot Oplichting middels het schrijven d.d. 25 mei 2018 (prod2 ), alsmede een extra Grief gebaseerd op brief d.d. 22 mei 2018 Rechtbank Amsterdam (prod 3) en prod 4( Audi opnames gesprek Macaay en Brown) En extra Grieven jegens het vonnis inzake Stem vd Straat tegen Stimulering Fonds voor de Journalistiek .

Geachte Raad van State, heer Mr Donner,wederpartij,
D.d. 17 mei 2018 hebben wij Hoger Beroep( Video) aangetekend en d.d. 18 mei 2018 (sneller dan het geluid) kregen wij al schriftelijk medegedeeld ( Prod 1: brief 18 mei 2018 ) van een corrupte kennelijke Poortwachter van de Raat van State, c.q. Donner de Griffier mevr. S.G. Antonio-Macaay Aka” ik doe alleen maar mijn werk(Befehl ist Befehl, zie audio(prod4)), die o.a. stelt:” dat indien wij geen uittreksel van de Kamer van Koophandel van de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir (SaltoTV) i.o. zouden opsturen voor 15 juni 2018 ons Hoger beroep zonder een rechtszitting niet ontvankelijk zou worden verklaard” (zie Prod:1 en de audio opnames terzake prod: 4). Daarmee verlangt de Raad van State van de meest corrupte oude ‘CDA Rat- Donner’ namens ‘Taxfree-Shell-King Willem’ bij monde van een Griffie medewerkster Macaay opzettelijk een onmogelijke prestatie (van art. 6:80 lid 1 sub a BW jo Artikel 77 Burgerlijk Wetboek) van ons,hetgeen verboden is in het BW jo EVRM. Temeer in onze Hoger beroep pleitnota staat, die mevr. S.G Antonio-Macaay heeft ontvangen en gelezen dat wij geen Stichting zijn die reeds is opgericht en dus geen kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van onze Stichting i.o. kunnen overleggen, want die bestaan niet. Uit het voorgaande blijkt dus feitelijk dat mevr. Macaay opzettelijk een onmogelijke prestatie van ons verlangt, hetgeen een onrechtmatige daad, c.q. een onrechtmatige overheid‘s daad( ambtsdelict ) jegens ons is. Bovendien eist de Raad van State reeds middels het schrijven d.d. 25 mei 2018 ( prod:2) in dit stadium het hoogste Griffierecht, hetgeen een poging tot oplichting is, omdat diezelfde Griffie stelt ons niet ontvankelijk te gaan verklaren in ons Hoger Beroep. M.a.w. wij moeten betalen zonder dat onze zaak wordt behandelt.

Extra Grief inzake Hoger Beroep:
Wij wijzen u in dat verband er nog op dat wij volgens de Rechtbank Amsterdam c.q. Rechter J. Kruis wij geen mensen (persoon) en geen Rechtspersoon/figuur zijn (Prod 3), maar een vage aan ons niet bekende andere entiteit zijn. Rechter J.Kruis stelt ook niet in de door ons gelaakt brief d.d. 22 mei 2018 wat die andere entiteit dan wel is Misschien bedoelt rechter J. Kruis dat wij rechteloze mensen van de Straat zijn? Hoe het ook zij, in dit verband weten wij niet goed meer hoe te procederen op grond van artikel 6 EVRM in deze en wanen ons nu conform de feiten  in het Proces van Kafka(prod:4):

 

Het proces is de Nederlandse titel van Der Process.
De hoofdpersoon Josef K. raakt verstrikt in een ondoorgrondelijk rechtssysteem. ‹Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.›In het ongewisse van waarvan hij eigenlijk wordt beschuldigd en ervan overtuigd niets te hebben misdaan, verweert Josef K. zich tegen het raadselachtige rechtssysteem, dat hij als brave burger voor een rechtsstaat houdt waarin het beginsel van de onschuldpresumptie in ere wordt gehouden. Tot zijn verbijstering ondervindt hij echter, dat alles wat hij inbrengt om zijn onschuld te bepleiten, op voor hem onnavolgbare wijze juist tegen hem wordt gebruikt. Hij belandt zo in een absurde wereld, waarin recht en rede lijken te wijken voor de macht en logica van een kille en ondoorgrondelijke bureaucratie. Het lijkt zelfs alsof hij in een  droom of een nachtmerrie is beland: hij wordt weliswaar “gearresteerd”, maar mag zijn dagelijkse werkzaamheden voortzetten; en de verhoren en zittingen van het tegen hem gevoerd proces vinden bijvoorbeeld niet plaats in gerechtsgebouwen of paleizen van justitie, maar op zolderkamertjes en vage achteraf-adresjes, en op zondagen. Langzaamaan doordringt ‘het proces’ alle facetten van zijn vroegere leven als bankemployé. Na verschillende vruchteloze pogingen om ook maar enigszins greep te krijgen op zijn proces (K. komt er zelfs nooit achter waarvan hij beschuldigd wordt), zwicht Josef K. Gedwee laat hij zich op zijn 31e verjaardag meevoeren naar een steengroeve waar het over hem geveld doodvonnis wordt voltrokken middels een dolksteek in zijn hart.

In het licht van het voorgaande en afhandeling van deze klacht verzoeken wij de Raad van State de betaling ‘s termijn die ons is medegedeeld per brief d.d. 25 mei 208 van het Griffie kosten voor een Stichting in deze aan te houden/ op te schorten, temeer wij volgens de Rechtbank Amsterdam ( zie:Prod 3 ) c.q. Rechter J. Kruis geen Rechtspersoon zijn, c.q. Stichting, maar een andere onbekende entiteit (buitenaardse wezens of te wel kennelijk de Laagste (rechteloze) Klasse)(zie Noot 2:Straf de armen,Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid.) En wat is daar dan de Griffie kosten van?

Griffier beslist over niet ontvankelijkheid verklaring, hetgeen in strijd is met het EVRM en het formeel procesrecht.
Bovendien geeft de corrupte en schaamteloze  Poortwachter mevr. S.G Antonio-Macaay toe dat de Raad van State c.q. een rechter (Prod 4: de bandopnames gesprek Brown en Macaay ter zake) het betreffende dossier niet heeft gelezen dat ten grondslag lig aan het Hoger beroep in deze, laat staan aandachtig heeft bestudeerd en derhalve reageert als door een Wesp gestoken door van de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir –Salto-TV een onmogelijke prestatie te eisen. En per direct de corrupte gelederen sluit om ons de toegaan tot een Fair Trial, c.q. een Rechter te ontzeggen.Daarnaast gaat ons Hoger Beroep nu juist in hoofdzaak tegen het ‘vonnis’ van Rechter J. Kruis aka “de Allesontkenner “ dat hij in strijd met het EVRM en het BW ons niet erkende als een Stichting i.o. .En zelfs niet als een persoon blijkens het schrijven d.d. 22 mei 2018 (Prod 3). Maar wat zij wij dan wel? Een fantoom? Wij dienen opgrond van het door ons gelaakte schrijven d.d. 22 mei 2018 van de Rechtbank Amsterdam bij deze een extra Grief in voor het Hoger Beroep ( zie:Prod 3).

Zie ook in dit verband: Unieke beelden:’List &Bedrog Rechter J.Kruis’ liegt tegen Steve Brown en de Stem van de Straat en krijgt Rook uit zijn oren(Video). 

Dit terwijl Rechter J. Kruis zelfs voor aanvang van het geding ons gedwongen had om te gaan rechten als Stichting i.o. en niet als belanghebbende wat wij zelf wilden. En daarnaast is t een van onze hoofdgrieven dat wij geen Fair Trial hebben gehad in eerste aanleg bij Rechter J. Kruis en dat Rechter J.Kruis met opzettelijke list en Kunstgrepen de Hoofdreden is dat hij ons niet ontvankelijk verklaarde in deze net als de Raad van State nu ook doet, zodat de wederpartij die de 8 deskundigen bekent hoefde te maken en hij zelf geen antwoord te geven op de vraag die eerzitting was gesteld of hij op de  corrupte gastenlijst  staat/stond van de Raadkamer van Peter R. de Vries en op die grond zich had moeten verschonen.  Bovendien schond Rechter J  Kruis met zijn weigering  de Wet op de Openbaarheid in deze. Wij hebben inmiddels afzonderlijk d.d. 1 juni 2018 ( Prod: 5)de wederpartij op grond van de Wet op de Openbaarheid om die namen verzocht, waarop zij tot heden niet naar behoren hebben gereageerd en dat zal ook wel tot een rechtszaak leiden.

Salto TV staat steeds meer voor kwaliteit ’s Docu’s , ‘Tragi –komische’ Satire op Satire& Hilarische zelfspot van de Straat en AwardTV(video).

 

Dat de Raad van State opzettelijk ( ter kwade trouw) met een onmogelijk eis aan ons 1 op 1 middels het schrijven d.d. 18 mei 2018(prod:1) het door ons gelaakte vonnis overneemt van de aantoonbare pathologische, leugenaars Rechter J .Kruis en eveneens aantoonbare pathologische,leugenaars de peperdure Landsadvocaat Mr. Heinrich. En ons daarmee onthoudt van het recht op een Fair Trial, al voor de aanvang van het Hoger beroep! Mocht de Raad van State volharden met hun verzoek tot een onmogelijke prestatie in deze en ons daarmee de toegang tot een rechter blokkeren in deze dan gaan we een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tegen de Raad van State en het vonnis van Rechter J. Kruis o.a. op grond van artikel 6 EVRM(Fair Trial) en het in strijdt met het EVRM jo AwB ons met valse gronden, te weten middels opzettelijk een onmogelijke prestatie te eisen met als doel ons de toegang tot de Rechter ontzeggen.

In afwachting van uw beslissing,

Hoogachtend,

Namens de Stem van de Straat i.o. en als belanghebbenden.

Ing S.K.A. Brown en Joke Brand( Allesdeskundige)

Prod:1: schrijven d.d. 18 mei 2018 Raad van State met kenmerk 2018041185/1/A2

Prod:2; schrijven d.d. 25 mei 2018 raad van State.

Prod:3: brief d.d. 22 mei 2018 Rechtbank Amsterdam 

Prod: 4: Audio opnames gesprek Macaay en Brown

Prod:5; Verzoek d.d. 1 juni 2018 op grond van de Wet op de Openbaarheid aan de wederpartij.

Noot:
Klacht wegens schenden grondrecht EVRM jo Artkel 6 EVRM (fair trial) bij Europese HofWie tot de hoogste Nederlandse rechter heeft geprocedeerd kan zijn zaak voorleggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De Europese rechter kan toetsen of de Nederlandse rechter (bijvoorbeeld de Raad van State) inbreuk maakt op fundamentele rechten in het Europees Verdrag Rechten van de Mens (EVRM). Bijvoorbeeld het recht op een eerlijk proces. Deze blog van advocaat Mark van Weeren gaat over het starten van de procedure (klacht) bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is een andere instelling dan het Hof van Justitie van de Europese Unie is de overkoepelende term voor het Hof van Justitie, het Gerecht en diverse gespecialiseerde rechtbanken van de Europese Unie. Deze blog gaat echter over een beroep bij het  Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de grondrechten van het Europees Verdrag van de rechten van de mens (EVRM) beschermt. Bijvoorbeeld het recht op fair trial (art. 6 EVRM).

Noot 2:
Het strafrechtelijke beleid heeft de laatste jaren een wending genomen: meer bestraffen. Dat heeft niets van doen met het tweeluik ‘misdaad en straf’ maar wel met een nieuw beleid van sociale onzekerheid. Dat wil het gedrag van mannen en vrouwen kneden in de maalstroom van de economische deregulering en van de omschakeling van de sociale hulp, die nu een opstap wordt naar hamburgerjobs. In het kader van deze liberaalpaternalistische schikkingen krijgt de gevangenis haar oorspronkelijke rol terug: een weerspannige bevolking doen plooien voor de heersende economische en morele orde. In de Verenigde Staten is dit beleid ontworpen in het kielzog van de reactie tegen de progressieve bewegingen van de jaren ’60. Die reactie was de bron van de neoliberale revolutie. Daarom neemt dit boek de lezer mee naar de overkant van de Atlantische Oceaan. Het is een confrontatie met de geeuwhonger van de gevangenisstaat die gebouwd is op de ru s van de liefdadigheidsstaat en van de grote zwarte getto’s. In het tijdperk waarin de arbeid uiteenvalt en discontinu wordt, gebeurt het schikken van de volksklassen niet meer alleen door de moederlijke en dienstbare arm van de sociale staat, maar ook door de mannelijke, strenge arm van de strafstaat. De strijd tegen de straatcriminaliteit wordt dan het scherm waarachter de nieuwe sociale kwestie wordt verhuld de veralgemening van onzekere, precaire loonarbeid en de impact daarvan op de op de overlevingsstrategie van het stadsproletariaat.
Lo Wacquant (N s 1960) is professor sociologie aan de universiteit van Californi n Berkeley en onderzoeker aan het Centre de sociologie europ ne in Parijs.

Noot 3:
The Critical Legal Studies Movement
A self-conscious group of legal scholars founded the Conference on Critical Legal Studies (CLS) in 1977. Most of them had been law students in the 1960s and early 1970s, and had been involved with the civil rights movement, Vietnam protests, and the political and cultural challenges to authority that characterized that period. These events seemed to contradict the assumption that American law was fundamentally just and the product of historical progress; instead, law seemed a game heavily loaded to favor the wealthy and powerful. But these events also suggested that grassroots activists and lawyers could produce social change.Fundamentally convinced that law and politics could not be separated, the founders of CLS found a yawning absence at the level of theory. How could law be so tilted to favor the powerful, given the prevailing explanations of law as either democratically chosen or the result of impartial judicial reasoning from neutral principles? Yet how could law be a tool for social change, in the face of Marxist explanations of law as mere epiphenomenal outgrowths of the interests of the powerful?Hosting annual conferences and workshops between 1977 and 1992, CLS scholars and those they have influenced try to explain both why legal principles and doctrines do not yield determinate answers to specific disputes and how legal decisions reflect cultural and political values that shift over time. They focused from the start on the ways that law contributed to illegitimate social hierarchies, producing domination of women by men, nonwhites by whites, and the poor by the wealthy. They claim that apparently neutral language and institutions, operated through law, mask relationships of power and control. The emphasis on individualism within the law similarly hides patterns of power relationships while making it more difficult to summon up a sense of community and human interconnection. Joining in their assault on these dimensions of law, CLS scholars have differed considerably in their particular methods and views.Many who identify with the critical legal studies movement resist or reject efforts to systematize their own work. They seek to express claims of textual ambiguity and historical contingency in their own methods. Influenced by post-modernist developments in cultural studies, these critical scholars prefer episodic interventions to systematized theories. Some critical scholars press hard on a particular line of argument, and then shift away from it in order to avoid treating the argument itself as a kind of fetish or talisman.Some critical scholars adapt ideas drawn from Marxist and socialist theories to demonstrate how economic power relationships influence legal practices and consciousness. For others, the Frankfurt School of Critical Theory and its attention to the construction of cultural and psycho-social meanings are central to explaining how law uses mechanisms of denial and legitimation. Still others find resonance with postmodernist sensibilities and deconstruction, notably illustrated in literary and architectural works. Some scholars emphasize the importance of narratives and stories in devising critical alternatives to prevailing legal practices. Many critical legal scholars draw upon intellectual currents in literature, pop culture, social theory, history, and other fields to challenge the idea of the individual as a stable, coherent self, capable of universal reason and guided by general laws of nature. In contrast, argue critical scholars, individuals are constituted by complex and completing sources of ideology, social practice, and power relationships.

Opmerking van Algemenen Importantie voor het Volks:
A.s maandag uitgebreid  aandacht in de Stem van de Straat/SaltoTV aan deze ‘Kafka-Raad van State- rechtzaak ‘van de Stem van de Straat/SaltoTV tegen de Raad van State van’ CDA-Rat Donner’ en het corrupte Stimulering Fonds voor de Gevestigde Orde Journalistiek en aan de Zijlstra ‘Dasja-CIA-NATO- Gate'(video) en waarom hij zo snel aan een ‘Mega-Graai-baan’ van 500 duizend euro per jaar Taxfree in het buitenland moet worden geholpen door ‘Taxfree-Shell- Rutte&CO’. En waarom wist de AIVD niet dat Zijlstra al die jaren had gelogen. Misschien omdat hij de ‘KGB-Boss’ was in de “Commissies Stiekem” van de AIVD in de Tweede Kamer. En voor het eerst een foto van Astrid Holleeder ! Nog wel op een Motor op weg naar…………..(Video).

 

 

 

 

1 antwoord »

  1. Rechters zijn vieze gore leugenaars. Onafhankelijk zijn ze niet. Het zijn Kontekruipers van de elite en doen alles om de elite te bevoordelen ! Dexia was een goed bewijs hiervoor. Liegen en bedriegen tezamen met het O.M, AFM, DNB en enkele zakkenvullende politieke huichelaars.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.