Stem van de Straat Amsterdam/Saltotv

Corrupte Stimuleringsfonds voor de Journalistiek schendt Mensenrechten om hun 8 deskundigen geheim te houden.

Aan:de Rechtbank Amsterdam Afdeling publiekrecht, teams bestuursrecht, t.a.v. Mevr. M.E van Leeuwen( Per mail en gewone Post)

En aan Mr. N.N. Bontjes en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (per mail: nnbontje@pelsrijcken.nl,info@svdj.nl,RenevanZanten@svdj.nl)

Amsterdam, 19 august 2018

Inzake, AMS 18/4788 WOB- S.K.A. Brown /Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

( door ing S.K.A. Brown)

AMSTERDAM-NOIR- Edelachtbare, wederpartij,
Welke Monsters(video)  zijn de Geheime deskundigen bij het Corrupte Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

 D.d. 18 juli 2018 zijn wij een (kansloze) rechtszaak gestart op grond van de WOB ten einde de namen te krijgen van de vet betaalde (‘Tarief-Peter R. de Vries- 2500, euro voor ‘Bral & Lieg-optreden’ als (Alles)-deskundige )8 anonieme deskundigen. De zaak komt 28 augustus  2018 voor bij de Rechtbank Amsterdam. Mediadeskundige zoals Prof. Cees Hamelink van onbesproken gedrag hebben niets te verbergen en worden door ons ook als zodanig erkent en zouden wij de afwijzingen in deze door het Fonds door een dergelijke deskundige als Hamelink per direct aanvaarden. Dus wie zijn de  8 deskundigen van het Fonds die zij zo halsstarrig geheim blijven houden? En het fonds daar kapitalen gemeenschapsgeld aan besteed middels peperdure, slinkse en louche advocaten als mevr. Mr N. Bontje en Mr. J.P. Heinrich. De betreffende namen van de 8 deskundigen weigert het Stimuleringsfonds te verstrekken in de gerechtelijke procedure De Stem van de Straat/SaltoTV inzake het weigeren van een eenmalig subsidie voor de medewerkers van de Stem van de Straat/SaltoTV, c.q. de Laagste Klasse. Eén van reden dat wij om die namen verzoeken is dat wij hun willen horen als getuigen om o.a. vastgesteld te krijgen of de wederpartij naar waarheid heeft verklaard in dit geding dat de 8 deskundige nooit onze aanvragen heeft gelezen en/of beoordeelt, temeer de wederpartij de positie dat de deskundigen de aanvragen nooit hebben gelezen en/of zelfs maar gezien pas innam tijdens de hoorzittingen van het bezwaarschrift. En daarvoor schriftelijk en mondeling. Hoor bijv. de audio opnames hierna tussen Brown en de keihard liegende Directeur domme René van Zanten:

Het  Stimuleringsfonds voor de Gevestigde Orde Journalistiek heeft ook al jaren lang een bedrijfsgeheim en dat is Corruptie.
Deze  ‘Kafka-Doofpot-zaak’(video)ligt nu inmiddels in hoger beroep bij de Raad van Staten en is zo goed als zeker op weg naar het Europese Hof voor de mensenrechten.De Raad van State heeft inmiddels per brief zijn excuses aangeboden aan ons voor haar ‘Kafka- optreden’ in deze door o.a. het eisen van een onmogelijke prestatie van ons:

 

 

In die zaak wordt het Fonds bijgestaan door de altijd liegende en slinkse en sluwe gewetenloze Mr. J.P. Heinrich, maar die is volgens mevr. Mr. N.N. Bontjes vanaf 18 juli 2018 niet aanwezig (kuch). Wij hechten aan die uitlating van Mr. Bonje geen enkel geloof. Maar goed liegen in deze juridische ‘Kafka-kringen’ is de norm, dat weet iedere ‘Jan met de Pet’ die wel eens slachtoffer is geweest van de Gerechtelijke macht.

Als verweer in deze WOB-zaak ontvingen wij een ‘Klassieke Kafka–brief’ d.d. 15 augustus 2018 van mevr. Mr. N. N. Bontje. In die brief stuurt zij ons een ‘Kafka-verweer’ opgedeeld in A-stukken( Openbaar) en B-Stukken( geheim voor ons en alleen voor de ‘Kafka-Rechter’ bestemd) . (Zie: de ‘Kafka-Brief’ van mevr. Mr. Bontje ). De A-stukken zijn dus openbaar en bestaan in hoofdzaak uit onze eigen ingebrachte stukken inclusief de ‘Kakfa-Brief’ van Mr. Bontje d.d. 15 Augusts 2018  aan de Rechtbank met het verzoek het in het verweer genoemde B-stukken (Vertrouwelijke stukken Artikel 8: 29 Awb)van het Stimuleringsfond van de Gevestigde Journalistiek geheim te houden voor ons op grond van art.8:29 AwB ( Doofpot-artikel),hetgeen in strijd is met de mensenrechten (artikel 6 EVEM). De ‘WOB- misbruikster’ en mensenrechten schender sluwe, slinkse Nina Bontje aka “de Peperdure- Doofpot’(Video) voor de Heersende Klasse ( o.a. de Staat) c.q. ‘Corrupte Ons ken ons (subsidie)-Elite’ wordt nu door het Fonds tegen ons ingezet. Bent u politicus, Bestuurder en/of  ambtenaar en/ of werkzaam in een 100% procent van Staatswege gesubsidieerde B-orgaan en corrupt en maakt u zich schuldig aan wan en misdadige gedragingen op kosten van het Volk, c.q. de Laagste Klasse meldt u dan bij de sluwste landsadvocaten Kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn(Video) met de sluwste ‘Doofpot–specialist’ mevr. Mr. Bontje en de altijd liegende Mr.J.P. Heinrich. Het is toch wel een teken aan de wand hoe het gesteld is in Nederland met de Rule of Law dat de Deken van de Orde van advocaten deze 2 doortrapte en sluwe,slinkse advocaten Heinrich & Bontje ,waarbij ex mr. Bram Moskowicz in het niet valt nog niet van het tableau heeft geschrapt.

Vast staat dat ‘Uurtje-Big-Factuurtje-gemeenschapsgeld’ Mr. Nina Bontje het corrupte Stimuleringsfonds voor de Gevestigde Orde journalistiek een pak poen afpakt in deze, wat ook een vorm van misbruik van het recht is en een vorm van ‘Rat in pak-corruptie’(Video). Maar goed het geld dat zij vangt voor haar wan en misdadig gedrag en dat van haar cliënten in deze komt toch niet uit de zakken van de in deze altijd liegende corrupte ‘Bobo-bestuursleden’ Vincent Kouwenhoven en Andra Leurdijk met hun domme directeur René van Zanten, maar wordt gedwongen opgehoest door de toch al reeds Kaal geplukte belastingbetaler c.q. de laagste Klasse.
Dat bijv. de Staat c.q. het Openbaar Ministerie c.q. de AIVD ,c.q. Defensie, etc. bepaalde feiten en/of personen geheim willen houden op grond van bijv. levensbedreigende omstandigheden en/of in het geval van de Koninklijke ‘Taxfree-Shell-Multinationals’/bedrijven uit oogpunt van bijv. concurrentie bedingen en/of contracten en/of personen geheim wil houden is nog wel te begrijpen. Maar een volledig 100% gesubsidieerde instelling die n.b. als doelstelling heeft het stimuleren van de journalistiek en daarvoor de facto behoort te staan voor 100% transparantie en het controleren van de politieke en bestuurlijke macht is het compleet absurd en misdadig te noemen en dat zij zich ook beroepen op art 8.28 awb
(geheimhouding op grond van gewichtige reden). En dus is het gerechtvaardigd te concluderen in deze dat ook het Fonds kennelijk in de veronderstelling is dat zij dezelfde uitzondering positie inneemt als de hiervoor genoemde overheidsinstelling en ook het recht heeft in strijd met WOB en in strijdt art 6 EVRM op geheimhouding op bepaalde onderdelen en/of personen van hun functioneren.Gezien de feiten en omstandigheden in deze is hier dus de facto spraken van geheimhouding van jarenlange ‘Ons ken ons subsidie-corruptie’.

Mr. Nina Bontje lijdt aan o.a. projectie (Projectie is onder andere een term uit de psychologie.Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.)blijkens hoe zij zich afficheert en verkoopt op de schaamteloze Website van de Landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

De Website“Nina Bontje is werkzaam in de sectie bestuursrecht, waar zij zich met name bezighoudt met vraagstukken op het terrein van openbaarheid van bestuur en privacy. Nina procedeert met grote regelmaat over uiteenlopende geschillen over de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zij adviseert cliënten( geen pro-deo) over openbaarmakings-en informatie(huishoudings)vraagstukken en heeft (duistere) ervaring met zaken over misbruik van de Wob (door de Doofpot overheid en B-organen). Daarnaast procedeert en adviseert Nina over allerhande privacyrechtelijke vraagstukken, zoals over kennisnemingsverzoeken en de meldplicht datalekken”. In een geheim contract tussen de Staat (= King Willem en zijn Hofnarren- Taxfree-Shelle-Rutte& Co'(Video)) en de Landsadvocaat is vastgelegd welke duistere verplichtingen de Landsadvocaat en zijn kantoorgenoten hebben. De landsadvocaat en zijn kantoorgenoten treden nooit tegen de Staat op. De landsadvocaat en zijn kantoorgenoten vertegenwoordigen de Staat veel in ‘Doofpot-procedures’. Naast procederen wordt er geadviseerd en juridische bijstand verleend in grote  (misdaad)-projecten. Drs. R.W. (Reimer) Veldhuis (40) wordt per 1 september 2018 benoemd tot landsadvocaat op voordracht van minister Grapperhaus  aka” de ‘CDA- Gestapo-Generaal’ “(Video) van Klasse Justitie en Veiligheid voor de Rijken. Hij volgt mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers (59) op die de  corrupte functie van landsadvocaat vanaf 1999 bekleedt.De ‘Rat in pak Veldhuis’ is advocaat-partner bij het extreem corrupte Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en heeft ruim 14 jaar ervaring in de duistere ‘Doofpot-landspraktijk’. Hij adviseert ook publiekrechtelijke toezichthouders, gemeenten en provincies en treedt voor hen op in juridische procedures meestal tegen het Volk. De heer Veldhuis heeft een brede (duistere) kennis van het civiele recht, bestuursrecht en het strafrecht. Het Koninklijk besluit over zijn benoeming is in de Staatscourant gepubliceerd.U begrijpt met mij dat de corrupte  Landsadvocaat en zijn kantoorgenoten en clienten nooit zullen bijten in de ‘Staats-Hand van Rutte’ die hun raint voedt !!!!!!!!

Kennisneming door de rechter van vertrouwelijke stukken buiten partijen om
Uit het in, onder meer, artikel  6 EVRM neergelegde fair trial-beginsel volgt het uitgangspunt dat bij een procedure betrokken partijen van dezelfde stukken kennis moeten kunnen nemen als de rechter. Anders geformuleerd: de rechter mag zijn oordeel in beginsel niet (mede) baseren op documenten of andere gegevens die niet aan partijen bekend zijn en waarover zij zich niet hebben kunnen uitlaten. In het bestuursprocesrecht, waarbij altijd een van partijen een bestuursorgaan is, geldt ter borging van het beginsel van een eerlijk proces voor de overheid de verplichting om de ‘op een zaak betrekking hebbende stukken’ aan de rechter toe te zenden (art. 8;42 Awb). De wederpartij van de overheid neemt daardoor kennis van de inhoud van die stukken. Hierdoor wordt geborgd dat degene die opkomt tegen een besluit van de overheid kennis draagt van alle door het bestuursorgaan bij de besluitvorming betrokken informatie en zijn bezwaren tegen het besluit daarop mede kan baseren.
Onder omstandigheden kunnen er (gerechtvaardigde) bezwaren bestaan tegen kennisneming door de wederpartij van de overheid van op de zaak betrekking hebbende stukken. Te denken valt aan stukken die bedrijfsvertrouwelijke of privacygevoelige informatie van derden bevatten. Vooral in zaken waarbij naast de overheid meer partijen met tegengestelde belangen betrokken zijn, kan dat zich voordoen. De Algemene wet bestuursrecht voorziet in artikel 8:29 in de mogelijkheid dat het bestuursorgaan bij het toezenden van de stukken aan de rechter vraagt te bepalen dat alleen de rechter van die stukken kennis neemt (een zgn. verzoek tot beperkte kennisneming). Het bestuursorgaan zal dan aannemelijk moeten maken dat er ‘gewichtige redenen’ voor vertrouwelijkheid bestaan die meebrengen dat uitsluitend de rechter van de stukken kennis mag nemen. Het is vervolgens aan de rechter om te bepalen of de beperking van de kennisneming gerechtvaardigd is (art. 8:29 lid 3 Awb). Die neemt daartoe vertrouwelijk kennis van de betreffende stukken. Acht de rechter de beperking van de kennisneming gerechtvaardigd, dan kan hij alleen met toestemming van de andere partijen mede op grondslag van de betreffende documenten uitspraak doen (art. 8:29lid 5 Awb). Wordt de gevraagde toestemming geweigerd, dan mag de rechter de stukken niet bij zijn oordeel betrekken. De gevolgen van de weigering komen dan in beginsel voor rekening van de weigerende partij, hetgeen kan betekenen dat de rechter ervan uitgaat dat wat de overheid stelt juist is. Indien de Rechter het verzoek tot geheimhouding honoreert zullen wij per direct verzoeken dat hij zich verschoont in deze. De reden voordat verzoek is dat wij dan in een geding zitten waar de wederpartij het Fonds en de Rechter kennis hebben van hetgeen de wederpartij stelt in deze en wij niet.  M.a.w. de rechter oordeelt met wellicht smadelijke en lasterlijke kennis in zijn hoofd en is dus bewust dan wel onbewust bevooroordeeld in deze jegens ons net als de wederpartij, op grond van stukken die wij niet kennen en waar tegen wij ons niet kunnen verweren.
Wij achten dat een Klassiek ‘Kafka-proces’. Mocht de Rechter zich niet verschonen dan zullen wij hem per direct Wraken.

Hoogachtend,

Ing. S.K.A. Brown

 

CC: Pers en de Raad voor Journalistiek

4 antwoorden »

 1. En ze zijn gek alle koningshuizen van europa en regering!

  Sinds het begin van het monetaire stelsel hebben privéfamilies de Federal Reserve die IRS-gelden voor de belastingbetaler gebruikte, in eigendom van en bestuurd om de Bank of England, de Vaticaanse Bank en de Centrale Banken van de Koningin over de hele wereld te financieren en vervolgens rente aan die fondsen terug te betalen aan de Amerikaanse belastingbetalers. Blijkbaar financierde dit corrupte systeem ook de internationale kinderhandel, ook aan de Hollywood-sterren.

  Deze Luciferianen dachten dat ze hun macht over het mondiale geldstelsel bereikten door zorgvuldig georganiseerde kinderofferrituelen en pedofiele partijen die op regelmatige basis internationaal werden gehouden en die werden overruled door de Satanic Ninth Circle Child Sacrifice Cult van het Vaticaan.

  Like

 2. Kijk effe naar de systeem over al het zelfde en dat is na 1980 ingetreden jajaja zo zie je als je slaap heb dit en maxima snel naar pakistan africa onder de mom van iedereen moet een bankpas hebben schuld € 1.000,00 in africa werk je tot je blauw wordt en er komt rente op rente dus hondje kom hier maar nood breek WET altijd hoor !

  Ok, higherside Chatters, als je het mij vraagt, is de capstone-kliek van de schimmige machtspiramide geen groep die veel aan het toeval overlaat: ze hebben zwaar geïnvesteerd in de overdracht van de mens en de degradatie van onze mentale vermogens door hun zorgvuldig opgebouwde onderwijssysteem , ze hebben vrije energie en elecrogravitic ambachten onderdrukt in ruil voor systemen gebouwd op giftige maar toch winstgevende materialen, en ze verstikken en beheersen de levens van de mensen met het schuldengebaseerde geldsysteem dat ze zo hawkishly hierboven neerzetten. Graaf een beetje dieper en je zult een aantal zwaar onderzochte beweringen tegenkomen dat bijna alle Amerikaanse presidenten uit dezelfde stamboom vallen, samen met veel bekende namen in media en entertainment die een angstaanjagend tapijt vormen van slechte acteurs, als je wilt.

  En terwijl mijn cynische zelf neigt naar kant met de eeuwenoude zin en het patroon dat presidenten worden geselecteerd, niet gekozen, en het spel zal doorgaan zoals het is – ik kan een groeiend perspectief in de samenzweringsgemeenschap niet volledig tellen – dat misschien met betrekking tot het netwerk of niet – Donald Trump kan een wisseling van de wacht betekenen, de opkomst van een nieuw netwerk van white hat-krachtspelers, en misschien zelfs een afstemming met niet-aardse wezens die juist zou kunnen uitmonden in de uitroeiing van lange staande kinderhandel netwerken, de uitrol van technologieën afgeleid van geheime occulte fysica, en het verwijderen van onze dooiers van onderdrukking die we al zo lang dragen. Nogmaals, ik ben cynisch, maar een zekere 4Chan-poster die bekend staat als Q Anon, roert sinds de verkiezing de pot met cryptische berichten, weeft een verhaal dat de bedoeling heeft om het spel achter de game te verduidelijken – en ik denk dat het High Time is dat we verkennen het … en blijf bij ons beleid van No Conspiracy Left Behind. Om dit te doen, hebben we een van de beste brekers van het Q-materiaal dat internet te bieden heeft.

  Like

 3. Nou Steve dit is de club van Bea,alex,max,mab,con,rutte,wil,bolk,wie,en ze zijn in de de minderheid
  snap je en verzuren alleen maar leven van kinderen en mensen er komt tijd en raad en snel !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.