Stem van de Straat Amsterdam/Saltotv

Steve Brown voorspelde het al: Stimuleringsfonds jaagt Stem van de Straat op kosten in een ‘WOB-Kafka-proces’.

Steve Brown voorspelde het al: Stimuleringsfonds jaagt Stem van de Straat op kosten in een ‘WOB-Kafka-proces’ om 8 anonieme deskundigen Geheim te houden.

Per mail  en per mail en gewone post aan de Rechtbank( sector Bestuursrecht ) .

Beroepschrift  tegen besluit d.d. 2 oktober 2018  Stimuleringsfonds voor de Journalistiek,hierna te noemen het fonds op bezwaarschrift d.d. 18 juli 2018  van dhr. Steve Brown.

Amsterdam, 5 november 2018

Edelachtbare, wederpartij,

Per brief d.d. 2 oktober 2018 (bijgevoegd) heeft het Fonds ons bezwaarschrift opzettelijk zeer traag d.d. 18 juli 2018 ongegrond verklaard, zoals wij al van te voren wisten en voorspelde en daarom te kennen handden geven geen ‘fake-hoorzitting’ bij te wonen van het Fonds op grond van onze eerdere ervaring inzake een ‘Bezwaarschrift-hoorzitting’ met het fonds en hun corrupte en opzettelijk liegende bestuursleden Kouwenhoven en Leurdijk en Directeur R. van Zanten ( hoor als bewijs van het voorgaande de audio opnames van die betreffende bezwaarschrift hoorzitting). Tijdens die eerdere Bezwaarschrift hoorzitting bleek dat wat men (wij) ook voor houd snijdende en redelijke en billijke argumenten en bewijzen inbrachten het standpunt van het Fonds in deze ongewijzigd blijft en ergerlijk de Bestuursleden Vincent Kouwenhoven en Andra Leurdijk  en Directeur Rene van Zanten openlijk en schaamteloos liegen als volleerde beroeps Elite-(rat in pak)–Fraudeurs (hoor als bewijs van het voorgaande Audio opnamen van de betreffende Hoorzitting, alwaar wij wel waren geweest en ons zelfs moesten laten beledigen als Derderangs burgers (door de VVD aangeduid als “labbekakken”).

In  brief d.d. 2 oktober 2018 stelt het Fonds op pagina 1 dat de kortgeding Rechter D. Bode mijn verzoek heeft afwezen. Dat is op zich niet onwaar. Maar opzettelijk zeer onvolldig en in die zin ook een sluwe en listige onwaarheid. De kortgeding Rechter D. Bode had in zijn summiere motivering van het ‘Doofpot-vonnis’ en tijdens de zitting namelijk gesteld dat hij de wederpartij in de gelegenheid wilde stellen eerst een besluit te kunnen nemen op ons bezwaarschift d.d. 18 juli 2018. En dat dan mogelijk zou zijn dat de wederpartij alsnog de namen bekend zou maken van de anonieme deskundigen waarvan één door ons inmiddels is gepubliceerd en dat is de Directeur Yoeri Albrecht van De Balie. Overigens kunnen wij niet naar behoren de motivering van Rechter D. Bode beoordelen,omdat hij ondanks dat hij belooft had tijdens de zitting en nadien nogmaals belooft door gerechtssecretaris Toonen(Hoor als bewijs:Audio opnames van de zitting hierna )proces-verbaal aan ons te sturen dat daarna weigert per brief dd.18 oktober 2018(Bijgevoegd)

Ik verzoek hierbij dan ook het betreffende proces-verbaal( letterlijk verslag)van die Kortgeding-zitting alsnog in dit geding te voegen op grond van het EVRM( Fair Trial ) en derhalve onderdeel te maken van dit geding.

Wat betreft de ‘Rookgoderijen-motivering’ van de ongegrond verklaring van de wederpartij kunnen wij kort zijn.
Nergens wordt vermeld door het (duistere)-Fonds dat geen van hun anonieme huidige en/of andere anonieme deskundige in het verleden behoren tot ‘Gevestigde Orde Commerciële-(Riool)-Media- bedrijven’ in hoofdzaak eigendom van, de Algemeen bekende ‘Maffiaboss John de Mol’ en zijn rechterhand in duistere zaken de door het Hof te Amsterdam rechtens vastgelde ‘Maffiajournalist &  (zwart betaalde)Politie-informant-Peter R. de Vries’ en/of gesubsidieerde instellingen zoals de NPO, De  Balie, AT5, etc. die vanuit het Fonds o.a. deze specifieke subsidie verstrekking hebben ontvangen.

En dat is de kern van deze ‘Ons kent ons corruptie-zaak’. Door deze zeer kostbare (kosten Landsadvocaat die inmiddels rond de 100.000,-euro bedraagt) en tijd rovende ‘Kafka-weigering’ de acht namen bekend te maken staat voor ons en een ieder ander weldenkend ter goede trouw handelend mens vast dat het Fonds middels zijn anonieme deskundigen zich dus schuldig heeft gemaakt en maakt aan structurele ‘Ons kent ons corruptie’, hetgeen een ernstig misdrijf is en het aanzien van de Journalistiek (wat er nog van over is) en de Democratie (wat er nog van over is) en de Rechtsorde (wat er nog van over is) extreem schaadt.

Punt1
Voordat ik mijn bezwaren/ beroep tegen de tweede afwijzing van mijn verzoek op de Wet- WOB wil ik beginnen met een vraag aan de wederpartij , aangezien deze procedeert op kosten van de Gemeenschap ( subsidie is dat ook van Algemeen belang. De afwijzing is ondertekend door directeur R. van Zanten, maar de stijl, inhoud en juridisch niveau is dat van hun Landsadvocaten mevr. ‘Nina Bontje en Jean Paul Heinrich. Gezien het feit dat bij de laatste Kortgeding zitting reeds is vastgesteld  dat de Landsadvocaten kosten reeds ten miste 75.000,- euro waren in deze om de namen van de 8 anonieme deskundigen geheim te houden ( hoor als bewijs de Audio opnames van de  Kortgeding zitting) heeft  de wederpartij er kennelijk voor gekozen om hun verweer in deze niet meer openlijk te laten voeren door hun peperdure schaamteloos, liegende landsadvocaten mevr. Mr. N. Bontje en dhr. Mr. Jean Paul Heinrich.  Wij vragen dus aan de wederpartij in deze heeft  uw Landsadvocaten deze ongegrond verklaring van het Bezwaarschrift geschreven die kennelijk dan vals, dan wel minimaal misleidend is ondertekent namens het Stimuleringsfonds door de directeur R. van Zanten. Is dat het geval dan lopen de kosten in deze op naar de 100.000,- euro om de namen van de 8 anonieme deskundigen geheim te houden. En dat voorgaande bewijst  op zich al dat indien die namen bekend zouden worden er vastgesteld zou gaan worden dat hier sprake is van  jarenlange structurele ‘Mega-corruptie’ miljoenen van ‘Ons kent ons subsidie -verstrekkingen’. Ondanks dat ik het voorgaande verzoek aan de wederpartij- al was het maar voor de record -weet ik inmiddels ook wel dat de wederpartij zich openlijk en schaamteloos bedient van aantoonbare zelfs infantiele leugens in deze. (Hoor bijv. audio:

en hoor audio:

Maar wie weet krijg ik een keer een eerlijk antwoord van de wederpartij op dit punt.

Punt2
Anders dan de wederpartij ontvangen wij geen subsidie (Het fonds ontvangt  6,3 miljoen per jaar)  en moeten wij alle kosten die deze ‘Kafka List & Bedrog-Doofpot-procedure van de zijde van het Fonds  met zich meebrengt zelf betalen. Aangezien deze procedure het gevolg is van het feit dat de Kortgedingrechter D. Bode ons verzoek om openbaarmaking afwees op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij ,c.q. de Landsadvocaat Mr. Heinrich met een ‘List en Bedrog-Doofpot-motivering’ dat de wederpartij mogelijk alsnog tijdens de bezwaarschriften afhandeling van het Fonds de namen mogelijks alsnog bekend zou maken, waarvan van te voren al vast stond dat zij dat niet zouden doen verzoeken wij hierbij vrijstelling van de Griffiekosten en/of die neer te leggen bij de kapitaalkrachtige wederpartij dan wel bij de rechtbank. De Kortgeding rechter heeft ons als financiële zwakke partij  opgezadeld met extra kosten ten einde toegang te verkrijgen tot de Rechter in deze, één en ander wringt des te meer, aangezien hier op grond van de feiten en omstandigheden sprake is van Algemeen belang m.b.t jarenlange miljoenen ‘Subsidie-ons kent ons-corruptie’ van de zijde van de wederpartij  en discriminatie jegens ons vertegenwoordigers van en met Laagste Klasse die amper volwaardig  toegang hebben tot de media, behoudens als bijv.  ‘(PVV)-Tokkie’ in ‘Freak-Shows’, al dan niet gesubsidieerd door het Fonds. (Hoor: Audio opnames Kortgeding zitting )

Tot Slot
U kunt  hier als ingelast beschouwen al hetgeen ik heb ingebracht voor en tijdens de Kortgeding zaak met Rechter D. Bode.  Daarnaast verzoek ik Rechter D. Bode en gerechtssecretaris Toonen als getuigen te mogen horen zodat ik hun kan vragen waarom zij niet hun belofte /toezegging zijn nagekomen om ons het proces-verbaal/ letterlijk verslag van de zitting te doen toekomen. (zie :”De ‘illegale’ audio opnames: ‘Doofpot-Rechter D. Bode‘ verkracht de Wet om de Deksel op de ‘Fraude-Stimuleringsfonds voor de Journalistiek-Beerput’ te houden”(Video).

En van evident belang of Rechter D. Bode de onder geheimhouding gestuurde 8 anonieme deskundige namen daar kennis van heeft genomen en zo ja waarom hij dan niet onverwijld aangifte gedaan heeft terzake structurele grove corruptie van de zijde van het fonds.

Ik ben van mening dat ongeacht het Rookgordijn wat de wederpartij middels zijn motivering in hun brief d.d. 2 oktober 2018 tot het niet openbaarmaking van de 8 anonieme deskundigen en alle andere deskundigen uit het duistere verleden een significant bewijs is hoe de corruptie kennelijk in alle vezels van de maatschappij in het algemeen en in dit geval in het bijzonder van het Fonds is doorgedrongen om de volgende reden:  De wederpartij noemt zichzelf het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en wordt voor 100 procent gesubsidieerd door de overheid. De Journalistiek moet staan voor volledige transparatie en controleren van de macht.  Het fonds handelt in deze in strijd met Code voor de journalistiek van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.

Maar het Fonds simuleert open en bloot net als bepaalde corrupte Gevestigde Orde Macht geheimhouding en geen transparantie en dat n.b. op kosten van gemeenschap geld. Het is een teken aan de wand dat de Landelijk Pers deze zaak nog niet heeft opgepakt, temeer de gehele procedure is gepubliceerd op  o.a. Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en deels samengevat uitgezonden in de Stem van de Straat-Saltotv en middels Persberichten verspreid. Anders gezegd kennelijk heeft de heel landelijke Pers en Media ook een ‘Ons ken ons-subsidie boter’ van het Fonds op zijn corrupte hoofd door te blijven zwijgen in deze.

Ik breidt hierbij  mijn verzoek in deze dan ook uit in het kader van het Algemeen belang,de Rule of Law,  het aanzien van de Journalistiek,het AwB, transparantie, de democratie en het Wetboek van Strafrecht (corruptie) naar de namen van alle anonieme deskundigen die de afgelopen decennia voor het Fonds  betaald ( 2.500,-)  duister hebben ‘gewerkt’ en zich schuldig hebben gemaakt in vereniging met het Fonds aan structurele ‘Ons kent ons corruptie’ die minimaal tientallen miljoenen bedraagt en dus een zeer ernstig strafbaar feit is waar een einde aan moet komen.

Hoogachtend.

Ing S.K.A Brown

adres

Ps:Het voorgaande Beroepschrift is voor stuur als Persbericht aan de Landelijke Media/Pers.

Noot:List en bedrog rond WOB( Bron: Telegraaf d.d. 26 oktober 2018)
De Nederlandse overheid heeft een hekel aan pottenkijkers. Ambtenaren lappen de wettelijke verplichting tot transparantie schouderophalend aan de laars. Burgers die openheid eisen, worden getreiterd, voorgelogen of doelbewust het bos in gestuurd, zien deskundigen. Dat is slecht voor het vertrouwen in de overheid.Het is een hardnekkig misverstand dat Nederland een boegbeeld van transparantie is, zegt deskundige Roger Vleugels. Sterker: wereldwijd bungelt ons land onderaan. Wat openheid betreft scoren we niet veel beter dan ontwikkelingslanden. „Landen als Bulgarije of Servië staan boven ons. Nergens moet je zo lang wachten op openbaarmaking van overheidsstukken als in Nederland. En in tachtig procent van de gevallen wordt zelfs die termijn nog overschreden.”Overdreven? Al maanden wacht De Telegraaf op documenten van terreurbestrijder NCTV, die geen boodschap heeft aan alle wettelijke termijnen. Maar soms wordt er ook glashard gelogen. Deze krant vroeg documenten op over de in opspraak geraakte afdeling Openbare Orde en Veiligheid in Amsterdam. Burgemeester Halsema bood uiteindelijk excuses aan omdat de gemeente had geprobeerd de aanvrager met een kluitje in het riet te sturen. Eerder vroeg De Telegraaf criminaliteitscijfers op van asielzoekers. Die waren er niet, stelde de politie. Later bleken ze toch te bestaan. De politie bood een zwijgdeal aan om de leugen te verbloemen.

Trucs
Sinds 1980 is Nederland wettelijk verplicht om interne documenten te leveren, behalve als het om geheimen gaat of de privacy in het geding komt. Dat is geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Niet zelden haalt de overheid geraffineerde juridische trucs uit om zo’n verzoek dood te maken, signaleert Dieuwertje Kuijpers, journalist van onderzoeksplatform Follow the Money. Dan wordt het verzoek omgebogen naar een ’informatieverzoek’. Daardoor is weigeren makkelijker, vertelt de journalist. Zo worden onervaren burgers het bos in gestuurd. Een levensgroot verschil met de VS, waar Kuijpers momenteel drie WOB-verzoeken heeft lopen. Het aanvragen van de documenten is daar kinderlijk eenvoudig. De overheid helpt zelfs als het verzoek bij het verkeerde digitale loket is ingediend.Het contrast met Nederland kan niet groter. Hier volgen ambtenaren cursussen om te leren WOB-verzoeken te traineren, vertelt WOB-expert Vleugels. „Bijvoorbeeld door een interview aan te bieden, met als bijproduct dat de procedure vertraagt of sneuvelt.”

Documenten met een stift bewerkt”
De documenten die er uiteindelijk uit rollen, blijken vaak flink met de zwarte stift bewerkt. De wet biedt diverse ’weigergronden’ om details of hele pagina’s onleesbaar te maken. Vleugels: „Maar die redenen worden vaak als schaamlap gebruikt.”De laatste jaren neemt de bereidheid om informatie te delen af, ziet de Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Sterker: soms worden burgers doelbewust het bos in gestuurd. Informatieverzoeken worden door ambtenaren vooral ervaren als hinderlijke onderbreking van hun werkzaamheden. „Ik maak mij daar zorgen over. De overheid moet eropuit zijn om informatie te geven. Alleen zo kunnen we vertrouwen hebben en houden.”Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken erkent dat ’tempo en bereidwilligheid om mee te werken’ niet bij iedere overheidsinstelling even groot zijn. Maar zo slecht vindt hij het ook niet gesteld met de transparantie. „Als gegevens onleesbaar zijn gemaakt, is daar een goede reden voor. We gaan bijvoorbeeld niet bekendmaken hoe een paspoort kan worden nagemaakt.” Ook bedrijfs- en privacygevoelige informatie worden geschrapt uit stukken. „Als het even kan sturen we gegevens, anders kan de rechter ons tijdens een rechtszaak verplichten dat alsnog te doen.”Van zo’n rechtszaak komt het in de praktijk echter zelden, werpt Roger Vleugels tegen.

7 antwoorden »

 1. Bij de Rekenkamer kan men een nog een verzoek indienen om e.e.a. open te breken.

  Zij voeren controle uit over de zinvolheid van overheidssubsidies, dus laat ze hun tanden maar stuk bijten in deze Raad van Riool-journalistiek.

  Like

 2. Ik had al veel gehoord van corruptie, zoals koffierondjes in de bouwwereld en een gratis cd-speler in de ministersauto (lol). Ook over aangekochte Italiaanse legerhelicopters die niet konden opstijgen en treinen die niet konden rijden. Failliete ziekenhuizen horen denk ik ook in dit rijtje, maar dit komt later pas uit, om de zittende regering niet in gevaar te brengen. Boekhoudkundig is een faillisement namelijk al 2 jaar van tevoren door de accountant te voorzien. Verder natuurlijk de megafraudes bij de banken.

  Al met al, door de artikelen over het stimuleringsfonds viel ik nog bijna van mijn stoel.

  Adviseurs die zichzelf subsidie toedelen.

  Dit heet maffia en is gewetenloos crimineel.

  Like

 3. Zet hem op, Steve !

  Pak dat corrupte tuig in hun eigen WOB-shit ! Gebruik desnoods een juridische koevoet, een administratieve stormram of een bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke betonschaar om de zaak open te breken !!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.